Framtidens kemikaliekontroll behöver förtydligas och harmoniseras

Jernkontoret invänder mot att flera förslag i statens utredning "Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen" förespråkar att införande av nya krav och metoder först ska ske i Sverige och senare inom EU. Kemikalielagstiftningen är idag EU-gemensam och måste så förbli.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Jernkontoret har beretts möjlighet att lämna synpunkter på miljödepartementets remiss av betänkandet Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45), ett 254-sidigt dokument undertecknat av den särskilda utredaren professor Christina Rudén, Stockholms universitet.


Det är Karin Östman, Jernkontorets expert på kemikaliefrågor, som har ansvarat för att sammanställa Jernkontorets remissvar.

– Förslagen i utredningen är oöverskådliga och en ordentlig konsekvensutredning av redovisade förslag saknas. Därför har det varit svårt att för stålindustrins räkning värdera nyttan av redovisade förslag mot arbetsinsatser och kostnader, säger Karin Östman.

Jernkontoret är positiv till utredningens ansats att lagstiftningsområden för kemikalier bör ses över och göras tydliga och harmoniserade så att de skapar likvärdiga spelregler på marknaden.

Rekommendationerna om att samverka inom olika områden avseende faroklassning och riskbedömning av kemikalier är också bra och borde kunna effektivisera arbetet kring riskhantering av kemikaliers påverkan på människa och miljö.

Däremot invänder Jernkontoret mot att flera förslag i utredningen förespråkar att införande av nya krav och metoder först ska ske i Sverige och senare – om möjligt – inom EU. Kemikalielagstiftningen är idag gemensam för länderna inom EU och måste så förbli.

– Den svenska stålindustrin är starkt nischad och verkar i hård konkurrens på en global marknad. Den största marknaden för svenskt stål finns inom EU. Det är därför oerhört viktigt att lagstiftningen inom EU är likvärdig, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.


Se även: Remissvaret från Jernkontoret i sin helhet. 

kemikalier.png