Idag startar forskningsinstitutet Swerim AB

Idag den 1 oktober startas det nya metallforskningsinstitutet Swerim AB. Den svenska gruv- och stålindustrin har kraftsamlat för att skapa en gemensam spetsforskning inom materialutveckling. Syftet är att svensk gruv- och metallindustri även framöver ska ligga i framkant med materialutveckling, nya produkter och hållbar produktion.

Bildandet har skett genom en delning av det tidigare forskningsinstitutet Swerea som ägdes av näringslivet och staten tillsammans. Det som tidigare hette Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet, SWERIM AB. Resterande delar av Swereas verksamhet uppgår i och med delningen i RISE.

– Det här ”egna” institutet ger oss möjligheter att skapa ännu större industrinytta i tät samverkan med de svenska gruv- och stålföretagen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning.

– Den svenska stål- och metallindustrin måste fortsätta att utveckla sina produkter och deras egenskaper, samt produktionsprocesser för att behålla sin ställning på marknaden. Såväl material- som applikationsutveckling kommer att vara centralt för att vi ska kunna fortsätta vara bland de ledande leverantörerna i världen, säger Göran Björkman, vd på Sandvik Materials Technology.

– LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Den svenska gruv- och stålindustrin gör bland annat stora satsningar för att bli de första i världen som skapar en fossilfri produktion av gruv- och stålprodukter.

– Vi har tagit betydande steg i vår resa mot att bli fossilfria 2045 och innan sommaren tog vi det första spadtaget till en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål. Det nya forskningsinstitutet är en viktig partner för oss i vårt fortsatta arbete mot en starkare, lättare och mer hållbar värld säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

– Den gemensamma forskningen är mycket viktig för stålindustrin i Sverige. Additiv tillverkning är ett strategiskt mycket viktigt utvecklingsområde för Uddeholm där vi har stor nytta av samarbetet och det här institutet, säger Anna Medvedeva, forskningschef på Uddeholms AB.

– Samhällsomställningen som nu sker kräver mer och fler metaller. Samtidigt ställer omställningen krav på förbättrade produktionsprocesser, en utmaning vi nu möter med en tydlig forskningssatsning som långsiktigt kommer stärka vår och Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Kerstin Konradsson, direktör Bolidens smältverk.

– Det är oerhört viktigt att arbeta med utveckling utifrån behoven i våra allt mer komplexa produkter men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför behövs samarbete över hela värdekedjan. Det nya institutet kan både kraftsamla och samverka över värdekedjan för att utveckla teknologier mer framgångsrikt, säger Ingegerd Annergren, chef för materialteknik på Scania.

För ytterligare information kontakta:

Bo- Erik Pers, vd Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB, genom: 
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62