Svenskt stål kan bidra till FN:s nya hållbarhetsmål

Nu har FN antagit 17 nya hållbarhetsmål. Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, välkomnar målen och pekar ut några områden där svenska stålföretag särskilt kan bidra till att uppnå målen. Bland annat kan stålindustrin skapa resurseffektiva material, 100 procent återvinning och jämlika förutsättningar för jobb och tillväxt mellan stad och land.

Stålindustrins vision Stål skapar en bättre framtid tar sikte på 2050 och innehåller tre åtaganden som går helt i linje med FN:s nya hållbarhetsmål.

– Våra åtaganden handlar om att skapa miljönytta genom våra produkter, leda teknikutvecklingen och skapa kreativa och goda arbetsplatser för våra anställda, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Av FN:s nya hållbarhetsmål pekar Jernkontoret ut fem stycken där svensk stålindustri har särskilt mycket att bidra med.

  • Tillväxt och jobb – Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla
  • Infrastruktur och industri – Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
  • Hållbar energi – Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
  • Bekämpa klimatförändringarna – Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter
  • Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikhet inom och mellan länder

– Jag ser stora kopplingar mellan stålföretagens verksamhet och de nya målen. Inte minst inom klimatområdet. Våra produkter och vår snabba teknikutveckling gör det möjligt att minska de globala koldioxidutsläppen, producera mer med mindre, återvinna råvara och inte minst bidra till teknikutveckling som möjliggör hållbar energianvändning och ny energiteknik, säger Bo-Erik Pers.

Svensk stålindustri skapar jobb över hela landet. På flera bruksorter är stålföretaget den största privata arbetsgivaren. Verksamheterna bidrar till målet om full sysselsättning för alla och minskar ekonomisk ojämlikhet mellan stad och land. Svenska stålföretag bidrar också till FN:s mål om att lära hela livet och att främja jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Det specialstål som tillverkas i Sverige kan ersätta tyngre material och minskar därför koldioxidutsläpp i till exempel bilar, lastbilar, maskiner och byggnader. Stål är också 100 procent återvinningsbart, hur många gånger som helst. Idag består stora delar av den svenska stålproduktionen av återvunnet skrot.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62