Att dokumentera en industri - hur och varför?

Jernkontoret ger ut en metod- och inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri.

I det svenska landskapet kan man ibland finna mycket gamla industrianläggningar. Inom bergshanteringen finns det fortfarande kvar byggnader och installationer ända från 1700-talet. Men ju närmare vår tid vi kommer desto mera sällsynt är det med nedlagda industrianläggningar i landskapsbilden. Orsaken är att dagens industrier är alltför komplexa och dyra att bevara och när man investerar river man i regel de gamla anläggningarna och bygger nytt på samma ställe. Den moderna industrin, speciellt processindustrin, försvinner alltså successivt och lämnar inga spår efter sig till kommande generationer.

Jernkontorets bergshistoriska utskott har vid flera konferenser diskuterat frågan om bevarandet av kulturarvet från den moderna processindustrin. Engagemanget från museer, forskare, företag och kommuner resulterade i att man gemensamt tog fram en metod- och inspirationsbok för dokumentation av moderna processindustrier. Den ger svar på hur intresse kan väckas för att dokumentera samtida industrihistoria, inte minst hos ungdomar och skolelever, men även på hur företagsledning och anställda kan involveras i dokumentationsarbetet. Ambitionen är att stärka synen på det industriella kulturarvet som en resurs för framtiden.

Boken ger inspiration för den som vill dokumentera en industri eller en industriell verksamhet, men är osäker på vilka positiva effekter en industridokumentation kan ge. Den ger stöd till företrädare för industriföretag som står inför ett beslut om ett eventuellt samarbete rörande dokumentation av företaget. Anställda i kulturarvssektorn eller aktiva i föreningslivet är också en tänkt målgrupp. Industrin genomgår en snabb utveckling, vilket gör att industridokumentationer alltid är angelägna.

Boken är framtagen i samarbete med: Tekniska museet, Länsmuseet Gävleborg, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för Näringslivshistoria och Skogsindustrierna.

Boken Industridokumentation: hur och varför? beställs från Jernkontoret under ”Ladda hem och beställ”. Pris 100 kr inklusive porto.

För ytterligare information:

Anna Lindgren, Trafikverkets museer, 010-124 25 84, 070 - 762 21 57,
anna.lindgren@trafikverket.se