Professor emeritus Martin Fritz tilldelas Jernkontorets silverbägare

Jernkontorets hedersbägare i silver har tilldelats professor emeritus Martin Fritz, Göteborgs universitet, som erkänsla för hans mycket stora och värdefulla insatser inom Jernkontorets bergshistoriska forskning.

– Martin Fritz invaldes redan som ung ekonomhistoriker i Jernkontorets Bergshistoriska utskott 1972. Han har där under mer än fyrtio år visat stort engagemang och har med sitt kunnande haft stor betydelse för de forskningsprojekt som genomförts, säger Orvar Nyquist, ordförande i Jernkontorets Bergshistoriska utskott.

– Martin Fritz har också genom åren författat ett stort antal vetenskapliga verk inom ekonomisk historia. Flertalet har legat inom gruv- järn- och stålhanteringens områden. Bland dessa kan nämnas Svensk järngjutning fram till 1800-talets mitt, Svenskt stål under efterkrigstiden och översiktsverket Svenskt Stål under nittonhundratalet – från järnhantering till stålindustri. Därutöver har han författat flera verk om Sveriges industrialisering samt ett antal företagsmonografier, t ex över Alfa-Laval och SKF, framhåller Orvar Nyquist.

Den bergshistoriska forskningen har varit fast knuten till Jernkontoret sedan 1920-talet. Därmed tog Jernkontoret ett ovärderligt kulturhistoriskt initiativ som resulterat i närmare hundrafemtio större och mindre böcker samt bokverk. Verksamheten omfattar såväl arkeologisk som historisk dokumentation och forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudvikten lagd på järnhanteringens utveckling (bl a industriminnen). Verksamheten är nordisk och rör alla tidsavsnitt.

En viktig grund för den bergshistoriska forskningen är även Jernkontorets förnämliga arkiv- bok- och porträttsamlingar, som har varit och är fortfarande en outsinlig källa för forskarna. Biblioteket omfattar cirka 600 hyllmeter litteratur, som bl a täcker ämnesområdena bergs- och brukshistoria, forskning och utveckling, miljö- och energifrågor samt handelspolitik. Till arkivet hör en porträttsamling innehållande cirka 7 000 porträtt av svenska bergsmän samt en bildsamling med cirka 6 000 bilder av svenska järnbruk och gruvor, i många fall med omgivningar.

Fotografi av Martin Fritz (6 Mb)


För ytterligare information:

Martin Fritz, professor emeritus, ekonomisk historia, Göteborgs universitet, 0707-70 01 64.
Orvar Nyquist, direktör, ordförande i Jernkontorets bergshistoriska utskott, 08-715 05 16.
Yngve Axelsson, forskningsbibliotekarie, Jernkontoret, 08-679 17 51.
Elisabeth Källgren, forskningsassistent, Jernkontoret, 08-679 17 08.

Läs mer om forskning på Jernkontoret.