85 miljoner till forskning inom järn- och stålindustrin

Storsatsning på forskningsprojekt i järn- och stålindustrin ska leda till innovationer och stärkt konkurrenskraft. Energimyndigheten avsätter 85 miljoner kronor till ett nytt samverkansprogram i samarbete med Jernkontoret.

Energimyndigheten har beslutat att avsätta 85 miljoner kronor till samverkansprogrammet ”Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling” som genomförs i samarbete med Jernkontoret under åren 2013-2017. Programmets totala budget uppgår till 212,5 miljoner kronor.

– Den svenska järn- och stålindustrin står inför stora utmaningar under de närmaste decennierna och med den här satsningen jag har förhoppningen att det fortsatt goda samarbetet mellan stat, akademi och industri leder till fler innovationer som stärker svensk konkurrenskraft. Järn- och stålindustrin är också en av de sektorer som står inför störst utmaningar för att vi ska nå målet om hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Programmets syfte är att främja energirelevant forskning inom järn- och stålindustrin som möjliggör en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem. Programmet ska bland annat stödja forskningsprojekt som bidrar till effektivare energianvändning som leder till en minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid. Andra exempel på forsknings- och utvecklingsområden är effektivisering av råvaru- och materialbehovet samt att öka återvinning av material och restenergier. Det är viktigt att den forskning som stödjs inom programmet bidrar till att de excellenta forskargrupper som finns vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut bevaras och stärks och att programmets resultat sprids till industrin så att projektresultat efter avslut leder till implementering inom industrin.

– Vi är både glada och stolta över att Jernkontoret har fått förtroendet att koordinera programmet. Vi vet att det finns många bra idéer till forskningsprojekt om energianvändning ute på verken som bara väntar på att få sätta fart, och ser därför fram emot resultat som på sikt ökar branschens konkurrenskraft. Inom stålindustrin har vi en lång tradition av samverkan mellan stålföretag, forskningsinstitut och högskolor som vi vet leder till kompetensutveckling för individen och utveckling för branschen. Program av den här typen är därför viktiga för vår framtid, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Energimyndigheten strävar efter ett gott samarbete med näringsliv och akademi för att främja forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Genom olika samverkansprogram stärks kopplingen till akademi och näringsliv vilket säkerställer att resultaten nyttiggörs och ger önskade effekter i samhället.
Utlysningen har öppet 6 maj 2013 – 21 augusti 2013

För ytterligare information:

Anna Ponzio, Jernkontoret, 08-679 17 09,
anna.ponzio@jernkontoret.se

Jennica Broman, Energimyndigheten, 016-544 21 75,
jennica.broman@energimyndigheten.se

Läs mer om forskningsprogrammet här.