Utbildningstips: biologisk mångfald med fokus på CLIMB-verktyget för järn- och stålindustrin

Den 16 november arrangerar Jernkontoret och Ecogain en introduktionsutbildning i verktyget CLIMB, som används för att värdera biologisk mångfald med tillämpning inom järn- och stålindustrin. Utbildningen, som riktar sig till personer som jobbar med miljö-, natur- och hållbarhetsfrågor, är kostnadsfri och öppen för alla Jernkontorets delägar- och intressentföretag.

I början av hösten lanserades verktyget CLIMB, Changing Land use Impact on Biodiversity (CLIMB – Changing Land use Impact on Biodiversity). Verktyget är utvecklat för att mäta biodiversitet vid förändrad markanvändning på ett industriområde, och på så sätt tydliggöra företagens arbete inom hållbar samhällsutveckling; verktyget kan också användas för att prioritera ett område som har högre naturvärde framför ett annat.

Den 16 november erbjuds Jernkontorets delägar- och intressentföretag ett unikt tillfälle att delta i en skräddarsydd utbildning för järn- och stålindustrin som introducerar företagen till CLIMB-verktyget. Utbildningen är i två delar, den första delen informerar om hur CLIMB är uppbyggt samt en demonstration av verktyget; den andra delen på eftermiddagen ger möjlighet att fördjupa sig och testa verktyget på olika företagsfall i . Deltagarna kan välja att vara med på båda delarna, eller enbart den första.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda företagen denna möjlighet att lära sig mer om CLIMB. Utbildningen är relevant för alla stålföretag som arbetar med miljö- natur-, och hållbarhetsfrågor och som är intresserade av att integrera biologisk mångfald i sina verksamheter, säger Sophie Carler, rådgivare i hållbarhetsfrågor på Jernkontoret.

Utbildningen, som är helt digital, hålls av miljökonsultföretaget Ecogain, i samverkan med Jernkontoret. Den äger rum onsdagen den 16 november, med del 1 klockan 9.30-12.00 och del 2 klockan 13.00-15.00.

För den som inte kan medverka den 16 november finns möjlighet att se en inspelad version av utbildningen den 23 november.

Vem kan anmäla sig och vad kostar det?

Representanter för alla företag som är delägare eller intressenter i Jernkontoret är välkomna att anmäla sig. Utbildningen är kostnadsfri.

Är du intresserad av att delta?

Om du vill delta i utbildningen, kontakta Jernkontorets Sophie Carler, sophie.carler@jernkontoret.se.

Mer om utbildningen:

Introduktion och genomgång av CLIMB-verktyget 2,5 h - kl. 9:30 – 12:00

  1. Intro till CLIMB, vad och varför mäta biodiversitet? (Inklusive hur verktyget tagits fram i bred samverkan inom näringsliv, akademi och offentlig sektor)
  2. Tillämpningar av CLIMB, kopplat inte minst till kommande regelverk/förväntningar från kunder och finansiärer (och medarbetare/andra intressenter) – med tonvikt på relevansen för Jernkontorets medlemmar, med exempel på konkret tillämpning utifrån SSAB Luleås initiativ
  3. Hur är CLIMB uppbyggt, vilket indata krävs och hur tolka resultaten?
  4. Diskussion och frågor kring ovanstående
  5. Demo av verktyget steg för steg för att konkretisera bilden av CLIMB och möjligheterna
  6. Summerande diskussion och reflektion

Djupdykning i verktyget under eftermiddagen 2 h - kl. 13 -15

7. CLIMB-verktyget steg för steg, djupare förståelse för de olika tillämpningarna (beräkna nuläge, negativ påverkan och positiv påverkan, eventuell kompensation)

8. Tid för frågor

Läs mer om CLIMB: Boksläpp: ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald” - Jernkontoret