Stora möjligheter med datainsamlingssystem

Den 9 maj höll Jernkontorets teknikområde för Digitalisering, TO 60, en heldags workshop fokuserad på insamling, bearbetning och analys av processdata.

Det är tredje gången som TO 60 arrangerar en så kallad iba-dag och över 30 deltagare från TO 60:s medlemsföretag deltog när årets upplaga arrangerades 9 maj. Denna gång stod Roger Karlsson, SSAB i Borlänge, som värd för mötet. Tanken var att hålla ett internt möte för teknikområdets medlemsföretag, där dessa kunde dela erfarenheter och kunskaper av att använda iba.

– Vi har valt att fokusera dagen på det så kallade iba-systemet, som är ett kommersiellt datainsamlingssystem för att samla in, processa och analysera mätsignaler. Iba används i stor utsträckning av processindutrin och är därför av stort intresse för stålindustrin, berättar Helena Malmqvist, Jernkontorets forskningschef för TO:60

Dagens första talare var Marcus Svadling från Ovako, som fokuserade på att koppla ihop iba-data med övriga data. Marcus lyfte frågan om hur man kan visualisera sina mätningar och vilket gränssnitt man ska använda.

Därefter fortsatte Andreas Argårds, SSAB, med att berätta att SSAB redan har många iba-system och att det inom bolaget finns många ytterligare potentiella användare. Därför har de valt att utveckla en egen internutbildning.

Pierre Sandin talade om hur SSAB använder ibaPDA för att göra realtidsberäkningar och visualisera planhet på band. PDA står för ”Process Data Acquisition. Syftet är att ibaPDA ska bli ett hjälpmedel för bolagets operatörer och inte ett styrande verktyg.

Lars Gillgren, SSAB, visade på hur man kan visualisera processdata ur ett längdbaserat perspektiv. Här kan man utnyttja en jämförbar produktlängd för att hitta samband mellan olika processteg, som varmvalsning, kallvalsning och glödgning och därigenom tillgängliggöra och jämföra data på ett väldigt tydligt sätt.

Exempel på hur man kan göra då man saknar historiskt data och hur man kan välja ut en delmängd av data för att kunna hantera en stor mängd data, gavs av Petter Persson, Alleima.

Joakim Ebervik beskrev hur Outokumpu ställdes inför en utmaning när de skulle koppla in en ny pyrometer i Avesta. Arbetet inbjöd till nya tankar om uppbyggnad av strukturer kring datahantering och hur de i arbetet kunde ta hjälp av iba.

Dagen fick också en lite mer akademiska touch då Muhammad Hassan, Högskolan i Gävle, beskrev sitt forskningsarbete om förbyggande underhåll med hjälp av iba-system.

I en längre diskussion, modererad av Jens-Petter Palmquist, Erasteel Kloster, lyftes olika problemställningar för att få nya idéer och inspel. Bland annat så diskuterades rapportgenerering, att extrahera KPI:er samt ibaVision och ibaInCycle.

TO 60:s styrelseordförande Anders Ulfvin, Alleima summerade dagen på följande sätt:

– Det är uppenbart att det finns möjligheter med iba som kan bidra inom olika delar av våra verksamheter. Iba utvecklades från början utifrån ett underhållsperspektiv, men exemplen som drogs under dagen stärker bara möjligheterna att även använda iba för process-, kvalitets- och produktutveckling. Jag uppskattar speciellt upplägget med att det blandas mellan konkreta exempel från vardagen och mer långsiktiga forskningsinitiativ.

Helena Malmqvist, blickar framåt:

– Detta var en väldigt givande dag, med många bra, handgripliga exempel på hur man kan arbeta på med iba. Detta gör att alla kan ta stora kunskapskliv framåt och då intresset är så stort planerar vi en uppföljande iba-dag till hösten.

Om TO 60 Digitalisering
TO 60 Digitalisering samlar företag och institut intresserade av forskning med och inom digitalisering. Teknikområdet arbetar med att sprida och samla kunskap kring digitaliseringens fördelar och metoder inom processtyrning/automation, kundinteraktion, simulering och modellering, nya kundvärden och nya affärsmodeller samt organisation och ledarskap. Arbete i teknikområdet utförs i så kallade temagrupper. Temagrupper instiftas efter behov för att utforska specifika områden inom digitalisering och består av sakkunniga från medlemsföretagen.