Standarder viktiga för konkurrenskraft i omställningen

På måndagen den 15 maj bjöd Jernkontoret och Svenska institutet för standarder, SIS, in till seminarium om standardiseringar för stålindustrins omställning till fossilfrihet. Under ett hybridseminarium, som webbsändes från Jernkontoret i Stockholm, diskuterade representanter från en stor grupp namnkunniga organisationer behovet av standardisering och vägen framåt. Seminariet finns att ta del av i efterhand.

Jernkontorets vd Annika Roos inledde seminariet tillsammans med Annika Andreasen, CEO för Svenska Institutet för Standarder (SIS). Foto: Gustav Henschen Ingvar.

Efterfrågan på stål med låga koldioxidutsläpp är stor och den ökar. Allt fler som köper stål söker fossilfria alternativ för att nå de egna hållbarhetsmålen och bidra till världens möjligheter att nå de uppsatta klimatmålen. Inom järn- och stålindustrin i Sverige och globalt pågår för fullt en omställning till att producera stål med låga eller nära noll-utsläpp.

Idag saknas dock en definition av vad som är att betrakta som lågutsläppande, eller nära noll-stål vilket riskerar hämma såväl omställning som handel.

I ett seminarium den 15 maj samlade Jernkontoret och Svenska institutet för standarder, SIS, representanter för organisationer som är centrala i utvecklingen av initiativ och standarder för järn- och stålindustrins omställning, för att diskutera behovet och vägen framåt.  Seminariet modererades av Åsa Ekdahl, Head of Environment and Climate Change på World Steel Association.

– Standarder har spelat en nyckelroll i utvecklingen av EU:s inre marknad. Jag tycker att det är rimligt att säga att utan standarder skulle den inre marknaden inte vara där den är idag. Det är tydligt för oss att våra gemensamma ambitioner mot en klimatneutral, motståndskraftig och cirkulär ekonomi inte kan lgenomföras utan europeiska standarder, och för den delen även internationella standarder, konstaterade Per Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet och seminariets huvudtalare.

Per-Arne Hjelmborn. Foto: Gustav Henschen Ingvar. 

Och initiativ på området saknas inte – tvärtom. I en inledande översikt av pågående aktiviteter som berör stålindustrin visade Jernkontorets energi- och miljödirektör Helén Axelsson, under seminariets början, på bredden av initiativ och standardisering inom området.

– Omkring 40 initiativ finns idag, från olika företag, länder och organisationer, och det fortsätter att öka. Ambitionen är att inspirera, skapa handlingsplaner, utveckla policys och etablera partnerskap, berättade Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Helén Axelsson gav en genomgång om stål och det intresse som finns för grönt stål och omställningen. Foto: Gustav Henschen Ingvar.

Initiativen har många olika syften och det är svårt att få en överblick och att kategorisera dem, men enligt Helén Axelsson handlar det bland annat om finansiering,  investeringar och stöd för innovation.

– Omställningen kommer att kräva enorma investeringar i. Så hur vet man var man bäst ska investera sina pengar eller vilka projekt som ska få stöd? Ett sätt att driva på omställningen är visa marknaden och där finns några förslag på hur man kan ställa krav via offentlig upphandling , sa Helén Axelsson.

I de efterföljande panelerna presenterades en bredd av perspektiv vilket landade i såväl samsyn som skiljaktigheter i synen på vägen framåt. Mest utbredd var enigheten kring att utvecklingen nu behöver gå snabbt, för att stötta omställningen.

– Vi har inte samma tid på oss att utveckla gemensamma stålstandarder för handelsvaror som vi hade för utvecklingen av det harmoniserade tullsystemet, sa Maureen Hinman, medgrundare och ordförande Silverado Policy Accelerator.

En viktig skillnad betonades i diskussionerna – att definitioner för nära noll-stål inte är detsamma som standarder för att mäta koldioxidutsläppen för olika stål. Kring behovet av en definition för nära noll-stål rådde oenighet men desto mer samsyn fanns i att behovet är desto större av enhetlig mätning.

– Vi borde inte ha en stämpel som säger grönt stål, vi borde standardisera hur vi mäter från vaggan till fabriksgrinden. Vi borde veta hur vi mäter, vi borde ha det verifierat, kommenterade Göran Nyström, senior rådgivare på Ovako.

Med många initiativ som har egna krav eller modeller lyftes också vikten av att kunna jämföra och översätta från en metod eller siffra till en annan.

– En tydlighet är viktig för policyverktygslådan, för policyramverket, men det är också viktigt för konsumenterna i en nära framtid. Det är också viktigt för handeln, för att veta vad vi köper och med vad vi handlar så att det är jämförbart, sa Stela Ivanova, policy advisor på German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action.

För även om idealet vore en enhetlig global standard så är det en utmaning att få till en sådan. Och ett tydligt medskick var att det inte går att vänta på ideala förutsättningar när det brådskar.

– Jag gillar tanken på en enda definition men vi hörde i Helén Axelssons introduktion att det handlar om minst 40 initiativ och många av dessa initiativ har olika syften så det är inte så enkelt. Ett syfte är att driva på den gröna omställningen på global nivå och på nationell nivå. [… ] Men det är en annan sak att följa Carbon Footprint för en produkt som ska levereras till kund. Vi måste hela tiden ta hänsyn till att det är olika syften som ska fyllas med dessa initiativ och standarder, så det kommer att behövas fler än ett spår, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

Något som också lyftes under seminariet var att den långdragna processen för framtagning av definitioner och standarder behöver kompletteras med guidning längs vägen. 

– Många hävdar att man inte kan vänta på standarderna, att det tar för lång tid, och vi jobbar på det nu. Vi undersöker möjligheterna kring att kunna släppa något innan det är absolut perfekt. Finns det något sätt vi kan prata om "tillräckligt bra" i syfte att ge vägledning under tidens gång? sa Ulrika Francke, ordförande för Svenska Institutet för Standarder (SIS).

I paneldiskussionerna lyftes också vikten av att agera skyndsamt och för de europeiska länderna att kliva fram för att ha möjlighet att påverka när länder som Indien och Kina blir alltmer aktiva.

Här kan du se seminariet i efterhand:

Program

13.30 – 14.00    Registration and coffee 

14.00                 Start of the seminar 

14.00 – 14.05    Moderator Åsa Ekdahl, World Steel Association, introduces the program 

14.05 – 14.10    Welcome by Annika Roos, Managing Director of Jernkontoret, and Annika Andreasen, CEO of the Swedish Institute for standards, SIS

14.10 – 14.20    Keynote speech by Per-Arne Hjelmborn, Director General for Trade Policy, Trade and Promotion Department, Swedish Ministry for Foreign Affairs 

14.20 – 14.30    Presentation of an overview of existing initiatives on decarbonization steel standards with different purposes, Helén Axelsson, Energy and Environment Director, Jernkontoret 

14.30 – 15.15   Panel discussion: Why do we need decarbonization steel standards? What do we need? What are the possibilities and challenges for coherence on decarbonization steel standards? 

Participants: Mattias Bergdahl, Deputy Head of Unit for Standards Policy, DG Grow, European Commission, Marc Delobelle, Head of Fossil-Free Material Purchasing, Volvo Group, Göran Nyström, Senior Advisor, Ovako Group, Maureen Hinman, Co-funder and Chairman, Silverado Policy Accelerator a, Stela Ivanova, Policy Advisor, German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action

15.15 – 15.25    Questions from the audience 

15.25 – 15.50    Coffee break 

15.50 – 16.35    Panel discussion: How could decarbonization standards be achieved? Who could take the work on global coherence on decarbonization steel standards forward?   

Participance: Dennis Mesina, Desk Officer for the G7 Industrial Decarbonization Agenda, Office of International Affairs, U.S. Department of Energy, Angelo Torrente, Policy Officer, U.S. and Canada Department, DG Trade, European Commission, Ulrika Francke, President, International Organization for Standardization (ISO), Fiona Skinner, International Expert, Division of Decarbonization and Sustainable Energy, Industrial Deep Decarbonization Initiative, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Jonas Larsson, Director Environmental Affairs, SSAB, Will Hall, Clean Energy Technology Analyst, Energy Technology Policy Division, International Energy Agency (IEA)

16.35 – 16.45    Questions from the audience 

16.45 – 17.00    Reflections and conclusions by the moderator together with Annika Roos, Managing Director of Jernkontoret, and Annika Andreasen, CEO of the Swedish Institute for standards, SIS  

17.00                 End of the seminar 

17.00 – 18.00    Networking reception hosted by the organizers