Stålforskningschef tar plats i styrelsen för Institutet för framtidsstudier

Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret, har av regeringen utsetts till styrelseledamot i den självständiga forskningsstiftelsen Institutet för framtidsstudier. Stiftelsen bedriver samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning om frågor av stor vikt för hur det framtida samhället formas. I en mini-intervju berättar Helena om vad som gör detta styrelseuppdrag så intressant.

Regeringen fattade den 27 april beslut om att förordna Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret, som ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Institutet för framtidsstudier, IFFS.  Förordnandet gäller i sex år. 

Hej Helena Malmqvist och grattis till utnämningen!
Kollegorna på Jernkontoret är glada och stolta för din skull.

– Tack, jag är också glad och stolt. Det här arbetet tror jag kommer att bli både spännande och utvecklande.

Du har ju en gedigen teknisk bakgrund med bergsingenjörsutbildning från KTH och arbetslivserfarenhet från pappersindustrin, teknisk forskning både inom stålindustrin och på ABB och nu som forskningschef på Jernkontoret. Vad lockar dig till att vara med i styrelsen för en stiftelse som bedriver samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning?

– Jag attraheras mycket av det tydliga framtidsperspektivet i forskningen som Institutet för framtidsstudier bedriver och jag hoppas att jag kan bidra med perspektiv från industrin och framför allt från samverkansforskning mellan akademi och industri, som jag brinner för. I tvärvetenskaplig forskning behövs ju alla perspektiv och korsbefruktning på det sättet kan göra att oanade dörrar kan öppnas.

Slutligen, kan du berätta litet om ditt nya uppdrag?

– Styrelsen består av nio ledamöter, har sitt säte i Stockholm och vi kommer att ha möten fyra gånger per år. Styrelsen utser forskningsinstitutets vd som i sin tur styr över forskningens inriktning. Forskningen bedrivs i sexåriga program och det som pågår nu och fram till 2026 heter "Mänsklighetens vägval – demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer". Det är verkligen en häftig programtitel och det ska bli mycket spännande att ta del av resultaten!, avslutar Helena Malmqvist.

 

Om Institutet för framtidsstudier, IFFS

IFFS är en självständig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur det framtida samhället formas.

Institutet har två uppdrag, det ena är att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Det andra uppdraget är att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Verksamheten leds av en vd som utses av styrelsen som i sin tur utses av regeringen. Styrelsen har nio ledamöter och leds för närvarande av ordförande Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet, före detta klimat- och miljöminister. Institutet finansieras genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag.

Se även: www.iffs.se