Positivt att regeringen ser över miljöprövningsprocesserna

Under måndagen kallade statsminister Ulf Kristersson till en pressträff, tillsammans med representanter för Tidöpartierna, där det upplystes om att regeringen nu tillsätter en utredning om hur tillståndsprocesserna ska bli snabbare och mer förutsebara. Tidigare i juni meddelade regeringen även att uppdrag ges åt flera myndigheter att effektivisera processen för nya anslutningar till elnäten.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen under presskonferensen den 12 juni. Foto: Skärmklipp från regeringens Youtubekanal.

Under vintern och våren har regeringen träffat företagsledare från en rad olika sektorer, däribland SSAB och Höganäs AB som representanter för järn- och stålindustrin, för att tala om vilka hinder som står i vägen för omställningen av deras verksamheter och vad som behöver förändras för att omställningen ska lyckas. Vid dessa möten, såväl som i andra forum, har industrin efterfrågat effektivare och mer förutsebara tillståndsprocesser. Nu har företagen fått gehör. Den 8 juni 2023 tillsatte regeringen en utredning om hur tillståndsprocesserna kan förbättras, såsom aviserat i Tidöavtalet, bland annat genom att utreda hur dessa kan förenklas och förkortas.

– Att regeringen och våra industriföretag mötts och enats om att ledtiderna för olika miljötillstånd behöver kortas, bådar väldigt gott för stålindustrins och hela samhällets omställning, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Vid en mätning som gjorts inom ramen för utredningens framtagning, meddelar regeringen att omkring 60 procent av Sveriges företag har avstått från gröna investeringar på grund av tillståndsprocesser som många gånger upplevs sätta käppar i hjulen för företagens omställningsarbete.

Jernkontorets miljöavdelning har tagit del av förslagen och ser positivt på det faktum att utredningen lyfter både materiella och processuella frågor i miljöprövningsprocessen och ger rum för nödvändig reformering av Miljöbalken. Ett exempel på frågor som ingår och som påverkar företagen direkt är omfattningen på de tillståndsansökningar som nämns i utredningsdirektivet där kraven är otydliga och, inte sällan, medför oklar miljönytta. Ett annat är hur myndigheternas viktiga arbete bättre ska bidra till en optimerad miljötillståndsprocess. Det kan handla om ändrad ansvarsfördelning, eller att myndigheterna samordnar sig på ett effektivare sätt och är samstämmiga.

Jernkontorets medskick är även att regeringen parallellt måste arbeta med att genomföra de viktiga förslag som redan har utretts i Miljöprövningsutredningen, däribland att ändringstillstånd ska bli huvudregel. Med andra ord inte utredas igen, utan bara genomföras.

Utredningen om tillståndsprocesser ska redovisas den 15 december 2024 och förändringar ska kunna träda i kraft under mandatperioden.

Nya uppdrag för elnätets utveckling

En annan del i regeringens arbete med att se till Sveriges industriers behov meddelades i ett pressmeddelande den 2 juni, nämligen att effektivisera processen för nya anslutningar till elnäten. Idag försvåras elektrifieringen av industrin till följd av otydliga regler kring anslutning till elnätet. Nu uppdras åt Svenska kraftnät att bland annat förtydliga och precisera den befintliga vägledningen för anslutningen av nya anläggningar till deras elnät. Även Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att, vid ansökningar om nya anslutningar, utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning.

– Det är glädjande att regeringen tar fasta på det som industrin fört fram om problemen som ligger i vägen för effektivare kapacitetsutnyttjande och kortare ledtider. Viktigt blir nu att detta görs med både systemeffektivitet och kostnadseffektivitet i fokus, och på ett sätt som stärker industrins konkurrenskraft, kommenterar Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Relaterat: