Industriarbetsgivarna larmar: Kompetenskris hotar industrins omställning

I debattartikel i Aftonbladet slår arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna larm om en akut brist på kvalificerad arbetskraft till industrin, inom flera olika yrken. Industriarbetsgivarnas Jesper Hedin och Per Hidesten framhåller vikten av omedelbara åtgärder – det brådskar för att industrins gröna omställning inte ska tappa fart på grund av en kompetenskris.

Industriarbetsgivarnas expert på kompetensförsörjning Jesper Hedin och vd Per Hidesten, uppmärksammar i en debattartikel den kompetenskris som riskerar att hota industrins gröna omställning. Pressbilder från Industriarbetsgivarna. Färgfoto: Pia Nordlander.

Svenska industriföretag gör stora investeringar för att ställa om till hållbara tillverkningsprocesser, men satsningarna hotas av en akut kompetensbrist. Industrins gröna omställning kräver specialiserad arbetskraft och kompetensförsörjningen måste lösas för att säkra industrins framtid. Det skriver Jesper Hedin, Industriarbetsgivarnas expert på kompetensförsörjning, tillsammans med organisationens vd Per Hidesten, i en debattartikel i Aftonbladet den 10 december.

Enligt Industriarbetsgivarna finns det flera utmaningar: Under den kommande tioårsperioden kommer var fjärde medarbetare inom basindustrin att pensioneras. Samtidigt kommer industrin som helhet (basindustrin och teknikindustrin) under de närmsta åren att generera 50 000 nya jobb i hela landet. Gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar idag endast hälften så många elever som efterfrågas av industrin.

För att möta utmaningarna föreslår Industriarbetsgivarna ett antal åtgärder:

  • Utbildningarna behöver dimensioneras efter arbetsmarknadens behov och gymnasieutbildningarna borde bättre spegla regionala behov av kompetens.
  • Näringslivet behöver ha inflytande över utformningen av yrkesprogrammens innehåll för att säkerställa att de motsvarar behovet av kompetens inom den senaste tekniken.
  • Urvalsreglerna för Yrkesvux behöver förändras så att fler får möjlighet till yrkesväxling och livslångt lärande, och antalet industriutbildningar och -kurser behöver öka.
  • Trots positiva steg från regeringen, såsom ökningen av platser på yrkeshögskolan och omställningsstudiestödet, behövs ytterligare insatser.
  • Det behöver bli enklare att anställa människor från länder utanför EU. Industrins rekryteringsbehov kommer inte att kunna tillgodoses enbart med arbetskraft från Sverige och EU.

I debattartikeln efterfrågar Industriarbetsgivarna politiska satsningar som gör att industrins kompetensbehov kan tillgodoses, så att den gröna omställningen fortgå. Därigenom säkerställs både industrins framtid och de skatteintäkter till välfärden som industrin genererar.

Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se

 

Se även:

Kompetensförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade politiska frågor.  Här kan du läsa mer om järn- och stålindustrins ståndpunkter.

Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna har tagit fram en gemensamma färdplan för att säkra kompetensförsörjningen för gruv- och stålnationen Sverige, se:
Kompetensfärdplan: Kraftsamling för utbildning och kompetensförsörjning