Gruvrådet bjuder in till symposium om Kopparbergslagen

Den 12 oktober anordnar Gruvrådet symposiet ”Atlas över Sveriges bergslag” i Falu Gruva. Det handlar om rapporten ”Kopparbergslagen” – den 23:e och sista rapporten som tagits fram inom Jernkontorets bergshistoriska forskningsprojekt Atlas över Sveriges bergslag, som har till syfte att kartlägga bergshistoriska lämningar från medeltiden.

Gruvrådet bjuder in till symposium om Kopparbergslagen den 12 oktober i Falu gruva.  

Jernkontorets bergshistoriska forskningsprojekt Atlas över Sveriges bergslag är en omfattande kartläggning av 23 områden med bergshistoriska lämningar som har ett medeltida ursprung. Den första områdesrapporten gavs ut 1994 och i slutet av 2022 publicerades 23:e rapporten, Kopparbergslagen.

Rapporten Kopparbergslagen består av tre häften om totalt 594 sidor. Den innehåller en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i socknarna Aspeboda, Stora Kopparberg, Stora Tuna, Sundborn, Torsång och Vika samt Falu stad, med en översiktlig redovisning av Borlänge stad. Rapporten utkom i slutet av 2022 i Jernkontorets historiska rapportserie (H 122) och finns att beställa på Jernkontorets webbplats. 

Gruvrådets symposium om Kopparbergslagen

Gruvrådet vid Falu gruva bjuder nu in till ett symposium där sex föreläsare kommer att berätta om Kopparbergslagen och projektet Atlas över Sveriges bergslag. Bland annat föreläser de tre författarna till rapporten Kopparbegslagen.

Gruvrådet har till uppgift att underlätta samordningen med en rad aktörer inom forskning, utbildning, kultur och turism. Medlemmarna kommer bland annat från universitet, museer, akademier, Bergsstaten och Jernkontoret.

Datum och tid: 12 oktober 2023, kl 13-16.
Det är fri entré och det krävs ingen föranmälan.

Plats: Berguven, Falu Gruva. Ingång genom Världsarvshuset.

Program:

13.00 – Gruvrådets ordförande Johan Cederlund, konsthistoriker, museidirektör vid Zornsamlingarna hälsar välkomna.

13.05 – Falu Gruva och dess relation till Kopparbergslagen, Johanna Lindén Nybelius, museipedagog vid Falu Gruva

13.35 – Presentation av Kopparbergslagen, Lena Berg Nilsson, arkeolog, och Eva Carlsson, arkeolog vid Dalarnas Museum. Båda är författare till rapporten.

14.30 – Kaffe

15.00 – Bergslagen – en central del i Sveriges historia, Gert Magnusson, Jernkontorets bergshistoriska utskott

15.30 – Nästa steg för Atlas över Sveriges bergslag, Catarina Karlsson, forskningskoordinator Jernkontoret och författare till Kopparbergslagen.

16.00 – Atlasens betydelse för kulturmiljöarbetet, Fredrik Sandberg, länsantikvarie, enheten för kulturmiljöarbetet, Länsstyrelsen

Om projektet Atlas över Sveriges bergslag

Projektet Atlas över Sveriges bergslags övergripande syfte är att i text- och kartform publicera det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningarna inom de bergslag som har ett medeltida ursprung.

Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och kvarstående bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna både ska tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården. Rapporterna kan också tjäna som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och för den hembygdsintresserade.

Projektet är ett samarbete mellan Jernkontoret och den regionala kulturmiljövården i de berörda länen. Arbetet bygger till största delen på de lämningar som registrerats i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Fornsök och är uppdelat på 23 bergslagsområden.

De 23 rapporterna finns att beställa på Jernkontorets webbplats 

Följande områden har kartlagts och publiceras:

 • Norbergs bergslag (1994)
 • Tuna bergslag (1995)
 • Tabergs bergslag (1996)
 • Utö bergslagsområde (1996)
 • Skinnskattebergs bergslag (1997)
 • Lerbäcks bergslag (1998)
 • Lekebergslagen (1999)
 • Nedre Bergslagen i Dalarna (1999)
 • Östra Silvberget (1999)
 • Bispbergs bergslag (2000)
 • Västerbergslagen (2000)
 • Gästrikeberg (2001)
 • Noraskogs bergslag (2001)
 • Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar (2002)
 • Dannemora bergsbruksområde (2002)
 • Värmlandsberg (2003)
 • Linde bergslag (2003)
 • Salberget (2003)
 • Hällestads bergslag (2005)
 • Godegårds bergslag (2010)
 • Vånga och Risinge bergslag (2011)
 • Åtvids bergslag (2017)
 • Kopparbergslagen (2022)