Di debatt: Sveriges konkurrenskraft är utmanad – industrin efterlyser ett handslag med regeringen

Det är nu 100 dagar sedan Regeringen tillträdde. Men reformtakten är för långsam. Nu måste takten öka, skriver 14 företrädare för svensk industri, däribland Jernkontorets vd Annika Roos, i en debattartikel i Dagens industri.

Jernkontorets vd Annika Roos och 13 andra företrädare för svensk industri konstaterar i en debattartikel i Dagens industri den 25 januari att regeringen under sina 100 första dagar har visat ett intresse för näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet. På några områden har regeringen också handlat, till exempel när det gäller regelverket för ny kärnkraft. Det är bra, men räcker inte. Svensk industri möter en allt hårdare konkurrens från andra industrinationer och har aldrig varit mer utmanad.

Vidare beskrivs att Sveriges välmående är intimt sammanlänkat med industrins och om inte tillväxt, jobb och klimatomställning ska äventyras måste ett stort antal konkreta politiska åtgärder genomföras nu. Därför efterlyser företrädare för samtliga branscher i svensk industri ett handslag med regeringen, ett handslag för ökad konkurrenskraft.

Industrins företrädare har tagit fram en handlingsplan med 41 nyckelfärdiga åtgärdsförslag som regeringen kan genomföra och som kan sjösättas direkt, allt för att underlätta den tempohöjning som industrin anser vara nödvändig.

Är Ulf Kristersson redo för ett handslag med svensk industri?

Industrin svarar för 20 procent av BNP och sysselsätter en miljon svenskar. Industrin står för nära en tredjedel av förädlingsvärdet och sysselsättningen i det svenska näringslivet. Det är därför de 41 konkreta åtgärderna är så viktiga.

En tempohöjning och en agenda i linje med industrins handlingsplan kommer att kunna leda Sverige mot en hållbar ekonomisk tillväxt.

Om industrin i Sverige kan räkna med stöd och att de konkreta förslagen genomförs, vill industrin gärna ta statsminister Ulf Kristersson i hand – ett handslag för ökat reformtempo och stärkt konkurrenskraft.
"Är du redo för detta Ulf Kristersson?" frågar artikelskribenterna.

Läs hela debattartikeln på di.se 

Debattartikeln är undertecknad av följande industriföreträdare:

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna
Mårten Sohlman, vd Sveriges bergmaterialindustri
David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen
Jonas Hagelqvist, vd Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Maria Sunér, vd Svemin
Annika Roos, vd Jernkontoret
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
Stefan Borg, förbundsdirektör TEKO

Se även Industrins reformagenda, en handlingsplan för stärkt konkurrenskraft.

reformagendan.jpg