Debatt: Räkna med utsläppsrätterna när stålindustrins omställning granskas

Stålindustrins omställning till fossilfri produktion är resultatet av ett målmedvetet arbete. En diskussion om industriell utveckling och den pågående omställningen är välkommen, men för att vara värdefull måste diskussionen ta in alla aspekter av företagens verklighet, skriver Jernkontoret i en debattartikel i Dagens industri.  

Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank

På senare tid har ett antal debattörer drivit frågan om svensk järn- och stålindustris omställning och menat att denna skulle vara såväl onödig som olönsam. I Dagens industri den 2 december bemöter företrädare för Jernkontoret ett antal felaktigheter som cirkulerat i denna debatt, där granskarna missat att inkludera de regulatoriska ramverk som järn- och stålindustrin har att förhålla sig till.

Det borde vara självklart att en granskning av järn- och stålindustrin förhåller sig till samma regulatoriska ramverk som industrin själv gör. Tyvärr utelämnar David Sundéns och Sydsvenska handelskammarens nyligen publicerade rapport inte bara ETS-systemet som reglerar handel med utsläppsrätter, utan även den europeiska gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM). ETS är en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna för industrins omställning och kommer innebära att kostnaderna för koldioxidutsläpp kommer att öka dramatiskt. I en industri med långa investeringscykler är det oansvarigt att inte anpassa sina investeringar och affärsstrategier till detta faktum. 

Utelämnandet av dessa regelverk gör att analysens tidsram för när den europeiska stålindustrin måste ställa om och antaganden om dess ekonomiska förutsättningar blir felaktiga. Det framställs som att tid finns att vänta in andra tekniker som idag inte är färdiga att skala upp, vilket inte är fallet. Givet de tidsramar som regelverken sätter upp, parat med de långa investeringscykler som industrin har att jobba med, finns inte tid att avvakta och hoppas på att framtiden erbjuder andra tekniska lösningar.

Stålindustrins omställning till fossilfri produktion är resultatet av ett målmedvetet arbete som gjort svensk stålindustri till en internationellt uppmärksammad förebild. Tack vare konkreta planer för hur omställningen ska gå till kan järn- och stålindustrin gå från att släppa ut cirka 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp till närmare noll.

Jernkontoret välkomnar en samhällsdiskussion om industriell utveckling och om den pågående omställningen, men för att vara värdefull behöver en sådan diskussion ta in alla aspekter av företagens verklighet.

Debattartikeln signeras av Jernkontorets vd Annika Roos; Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Läs hela debattartikeln på di.se