Basindustrin lyfter vindkraftsvetot i brev till Moderaterna

För att möta det ökade elbehovet när industrin och samhället ställer om måste samtliga fossilfria kraftslag ges bästa möjliga förutsättningar att växa. Ett utvidgat kommunalt veto skulle försämra villkoren för landbaserad vindkraft. Det varnar basindustrins energisamarbete SKGS för i ett brev till Moderaternas partisekreterare Karin Enström inför partiets stämma nu i helgen.

Karin Enström (M) i profilbild. Foto: Axel Adolfsson.

Fram till 2030 kommer basindustrins elbehov öka med omkring 70 TWh, huvudsakligen till följd av den elektrifiering som omställningen kräver. För att öka produktionen för att möta ett sådant ökat behov av fossilfri el kommer alla fossilfria kraftslag att behövas. På kort sikt kommer vindkraften, som kan byggas ut snabbare än exempelvis kärnkraft, ha en avgörande roll.

Basindustrins energisamarbete SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet) har skickat ett öppet brev till Moderaternas partisekreterare Karin Enström inför helgens partistämma med uppmaning om att inte försämra villkoren för landbaserad vindkraft genom ett utvidgat kommunalt veto.


”Hej Karin,

Omställningen från fossilbaserad till klimatneutral industriproduktion innebär stora möjligheter för Sverige. Trots ett mycket svårt ekonomiskt läge, i såväl Sverige som övriga Europa, sker investeringar i vårt land på en skala som vi inte har sett på decennier. En förutsättning för dessa investeringar är att tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader säkerställs. För att lyckas måste samtliga fossilfria kraftslag ges bästa möjliga förutsättningar att växa. Därför ser vi positivt på att Moderaternas partistyrelse nu går fram med förslag som bland annat skapar mer tydlighet och förutsägbarhet för vindkraftsetableringar.

Betydelsen av att den fossilfria elproduktionen byggs ut så snabbt som möjligt kan inte underskattas. En snabbt utbyggd elproduktion där sol, vind, vatten och kärnkraft alla har en roll att spela, är fundamentet som alla dagens stora investeringar vilar på. Det är nyckeln till framtidens tillväxt.

Alternativet är försämrad konkurrenskraft, sämre ekonomisk utveckling och därmed mindre resurser för staten att satsa på såväl välfärd och försvar som skattesänkningar. Det är också viktigt att understryka att den europeiska kursen är tydlig. Givet den mycket ambitiösa klimatpolitik som EU för, är det enda alternativet till omställning i praktiken avveckling eller att industri lägger ner och jobb och skatteintäkter flyttar till andra delar av världen. Därför är det avgörande att det förs en politik som stimulerar investeringar i samtliga fossilfria kraftslag.

I ljuset av detta vill vi uttrycka vår oro för den debatt gällande vindkraften som vi har noterat inom Moderaterna. En långsiktig energi- och klimatpolitik lämpar sig illa för politiska låsningar för enskilda kraftslag, det gäller kärnkraften såväl som vindkraften. Det står klart att investeringar i kärnkraft är nödvändiga och vi ser positivt på de initiativ som regeringen aviserat, det är också positivt att regeringen har godkänt flertalet havsvindparker under det senaste året.

Men, vi behöver också vårda och utveckla den landbaserade vindkraften. Då behöver politiken skapa incitament som får fler kommuner att säga ja till etableringar och därmed stärka näringslivets investeringsvilja. Att ytterligare försvåra för landbaserad vindkraft, genom exempelvis utvidgat kommunalt veto, skulle innebära att gå i motsatt riktning och trycka på pausknappen för industrins närtida investeringar. Parallellt med att underlätta för utbyggnad av alla fossilfria kraftslag ser vi akuta behov av att förkorta tillståndsprocesser i allmänhet och möjliggöra uppgraderingar som syftar till effektiv markanvändning där elproduktionen från redan etablerade vindkraftsparker kan ökas.

Skulle Moderaternas partistämma föra partiet i en annan riktning, skulle det tyvärr innebära att politiken inte sätter konkurrenskraften, näringslivets och klimatomställningens behov i första rummet.

Vi ser fram emot konstruktiva samtal och ett fortsatt gott samarbete för Sveriges och klimatets bästa.

Med vänlig hälsning
Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS”


 

Tidigare under hösten släppte SKGS en rapport om Basindustrins elbehov till 2030. Läs den här.

Klicka här för att läsa mer om SKGS.