Tillståndsprocesser hindrar grön omställning enligt ny rapport

Oförutsebarhet, långa ledtider och en upplevd rättsosäkerhet i tillståndsprocesserna hämmar de gröna investeringarna i Sverige. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, som pekar på mätbara negativa effekter av de nuvarande tillståndsprocesserna. Den gröna omställning som behöver göras är beroende av företagens investeringsvilja, vilket gör rapportens resultat särskilt allvarliga.

Effektiva tillståndsprocesser är en fråga som järn- och stålindustrin drivit under många år och tillsammans med övrig industri har branschen placerat högt på agendan för samhällsdebatten, se Vi tycker – Tillståndsprocesser.

– En tillståndsprövning är inte en tvist som ska lösas. Tvärtom bygger systemet på att myndigheter ska hjälpa domstolen att fatta beslut som på bästa sätt främjar miljöbalkens mål men som inte hindrar industrins utveckling. Det här är ett perspektiv som vi upplever har gått förlorat i många processer, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport om konsekvenserna av dagens tillståndsprocesser, 50 miljarder och företag som försvann – Resultatet av krångliga och oförutsebara miljötillståndsprocesser

I rapporten skriver Svenskt Näringsliv att investeringar i Sverige påverkas klart och mätbart negativt av dagens miljötillståndsprocess. En mer effektiv tillståndsprocess skulle bidra till fler investeringar, mer tillväxt och en högre grad av innovation – både på kort och lång sikt. Den gröna omställning som behöver göras är beroende av företagens investeringsvilja, vilket är anledningen till att förutsättningarna för hållbara investeringar måste optimeras.

Svenskt Näringsliv konstaterar också att tillståndsprocesser som fortsätter att garantera miljöhänsyn på rätt nivå, men med ökad förutsebarhet, tydlighet, rättssäkerhet och hastighet, skulle gynna Sverige som investeringsland och främja en hållbar utveckling.

Även på Jernkontoret hör vi att företagen har höga ambitioner och vilja att bidra till omställningen genom utveckling av sin verksamhet och investeringar, men att vissa idag tvekar därför att tillståndsprocessen för en förändring skulle bli så omfattande.

Se Svenskt Näringslivs seminarium "Gröna investeringar och grå byråkrati" där rapporten lanserades med samtal mellan Peter Wennblad, ledarskribent och biträdande chef för ledarredaktionen, Svenska Dagbladet, Ingvar Persson, ledarskribent, Aftonbladet, Ellika Berglund, utredare, IF Metall, Take Aanstoot, ordförande, Ekomodernisterna och Lars Jagrén, Senior Advisor, Svenskt Näringsliv tillika rapportförfattare: