Sandviks nya jämställdhetsmål stärker företagets resultat

Jämställdhet är ett av målen för social hållbarhet inom ramen för FN:s hållbarhetsmål. Sandvik arbetar aktivt för en ökad jämställdhet och har satt ett nytt, globalt, jämställdhetsmål för företaget. Johan Kerstell, personaldirektör Sandvik, anser att mångfald och inkludering resulterar i ett bättre resultat för företaget.

Johan Kerstell, personaldirektör Sandvik, foto: Sandvik. I bakgrunden pågår förberedelser inför ultraljudsprovning av rör vid Sandvik Materials Technologys anläggning i Sandviken, foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

25 procent till 2025, 30 procent till 2030.

– Vårt nya globala jämnställhetsmål handlar om att vi vill öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel fram till år 2030 globalt. Idag har vi 18,6 procent och vi planerar att accelerera ökningstakten de kommande åren. Redan år 2025 ska 25 procent av våra chefer vara kvinnor, säger Johan Kerstell, personaldirektör Sandvik.

Men jämställdhet handlar om så mycket mer, menar Johan Kerstell. Sandvik strävar efter att vara en eftertraktad arbetsgivare med en företagskultur och arbetsmiljö som lockar till sig och behåller enastående människor – oavsett kön, kulturell bakgrund eller etnicitet. Personaldirektören anser att mångfald och inkludering är en viktig beståndsdel för att driva på inom jämställdhet och för att bli framgångsrik och uppnå satta mål.

– Dessutom har vi flera olika delmål som stöttar dessa övergripande mål. Vi har till exempel satt ambitiösa mål för en ökande andel kvinnor bland våra externt rekryterade chefer, säger Johan Kerstell.

Insatserna för att nå jämställdhetsmålen skiljer sig åt mellan olika länder.

Sandvik är en global organisation och dessa frågor är viktiga för hela företaget i alla divisioner och länder där det verkar. Johan Kerstell anser att även om vi har kommit långt i Sverige jämfört med andra länder är de globala målen och målet om jämställdhet högst relevanta även för Sandvik i Sverige, men insatserna för att nå dessa mål kan skilja sig åt mellan olika länder som Sandvik verkar i.

– I Sverige har vi exempelvis flera pågående initiativ kopplade till mentorskap, kvinnor som är studenter och kvinnors ledarskap. Vi har också ett mångårigt samarbete med Ingenjörer utan gränser, för att nämna några, säger Johan Kerstell.

Ledarskapsutbildning är ett av flera verktyg för att Sandvik ska uppnå jämställdhetsmålen.

Sandvik har flera olika initiativ i organisationen, dels på koncernnivå, dels ute i affärsverksamheten, som ska bidra till att målen uppfylls. Företaget erbjuder utbildning i mångfald och inkludering genom en verktygslåda för ledarskapsutbildning som innehåller e-lärande, workshops och övningar.

– Förra året rullade vi ut en global, digital utbildning inom mångfald och inkludering i vilken 19 682 personer deltog med stort engagemang. Utbildningen kommer också att ingå i vårt onboardingprogram för nya medarbetare, säger Johan Kerstell.

På Sandvik finns ett mångfalds- och inkluderingsnätverk med representanter från både affärsområden och koncernen, med syfte att tillsammans utveckla en diversifierad och inkluderande organisation. Nätverket samarbetar om gemensamma initiativ och delar goda exempel och erfarenheter.

Mångfald bidrar till ett bättre resultat för företaget.

– Därför att vi anser att mångfald och inkludering resulterar i ett bättre resultat för företaget. Att vi som företag jobbar aktivt med dessa frågor ser vi också underlättar vid rekrytering av nya medarbetare, avslutar Johan Kerstell.