Regeringen vill minska byråkratin för att matcha industrins höga omställningstempo

Den 2 september gav regeringen ett uppdrag till länsstyrelserna att främja en effektiv samrådsprocess. Syftet är att minska byråkratin och säkerställa att tillståndsprocesserna ska matcha det höga tempo som näringslivet har i omställningsarbetet. Uppdraget är ett första steg, men löser långt ifrån alla utmaningar för de idag tröga processerna för verksamhetstillstånd.

Den 2 september beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess för verksamhetstillstånd. Regeringen menar att uppdraget på sikt ska bidra till att påskynda näringslivets klimatomställning.

– Det finns en stor vilja i industrin att göra en klimatomställning snabbt. Vi vill minska byråkratin, utan att tumma på kraven om ren luft och rent vatten, sa näringsminister Ibrahim Baylan till DN under torsdagen den 2 september.

Frågan är akut och initiativet välkomnas, men det löser inte alla utmaningar som processen för verksamhetstillstånd står inför. Ett medskick från järn- och stålindustrin, som genomför stora teknikskiften och som i hög grad drabbas av ineffektiva processer, är att nu tidigt inkludera industrin i detta arbete.

– Effektivare och framförallt mer tillförlitliga tillståndsprocesser är extremt viktigt för att vi ska kunna sänka utsläppen, utveckla industrin och genomföra våra hållbarhetssatsningar. Vi har länge pekat på att processen inte fungerar och riskerar att stjälpa några av våra största och viktigaste klimatsatsningar, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Innovativa samverkansformer kan vara ett steg, men det finns fler delar som skaver i tillståndsprocesserna.

– För att få till en effektiv tillståndsprocess så måste politiken och myndigheterna arbeta mot samma mål. Det krävs ett helhetsgrepp som saknas idag, säger Helén Axelsson.  

Enig industri om vad som krävs för effektiva tillståndsprocesser

Jernkontoret och 13 andra industriorganisationer samverkar inom ramen för Industrins reformagenda. Oförutsägbarheten i tillståndsprocesserna utgör ett av de absolut största hindren mot industrins utveckling, inte minst hotar den utvecklingen mot ökad hållbarhet. Därför innehåller reformagendan förslag för effektivare tillståndsprocesser.

Just nu sker en utveckling av reformagendan, det allra senaste finns här.