Ovako och LKAB: öka elproduktionen för omställningen

Den 20 september skrev Ovakos vd Marcus Hedblom på Di Debatt tillsammans med vd:arna för LKAB, Holmen och SCA. Industriföretagen lyfter behovet av att bygga ut svensk elproduktion för att göra elektrifiering och klimatomställning möjligt. Särskilt avgörande är tillgången till fossilfri el.

Di Debatt (2021-08-20) skrev Ovakos vd Marcus Hedblom, LKAB:s vd Jan Moström, Holmens vd Henrik Sjölund och SCA:s vd Ulf Larsson om svensk industris behov av ökad grön elförsörjning och ett moderniserat elnät. Med en växande global efterfrågan på klimatneutrala produkter är dessa frågor avgörande för svensk konkurrenskraft men också för att en omställning överhuvudtaget ska vara möjlig:

”Industrin i Sverige har inlett omställningen. Ovako, med stöd av bland andra Energimyndigheten, blir 2022 först i världen att värma stål med vätgas innan valsning. LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls Hybrit-projekt har i år levererat världens första fossilfria stål som ska börja levereras i industriell skala 2026. När LKAB:s hela omställning till järnsvamp är genomförd, som enbart den kommer kräva 55 TWh el, sparas koldioxidutsläpp hos kunderna motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp.”

När det kommer till det ökade behovet av grön el pekar industriföretagen särskilt på potentialen hos vindkraft, som är det gröna energislag som går att snabbast expandera. Samarbete mellan politik och näringsliv behövs för att gemensamt öka takten i utbyggnaden.

Samtidigt efterlyser företagen att politiken samlar sig för att undanröja de hinder som i dagsläget givit en negativ trend där allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd. Företagen betonar också att vindkraft inte ska ställas mot kärnkraft – frågan handlar inte om att välja det ena eller det andra utan att möta det växande elbehovet.

”Nu är det upp till oss alla att göra elektrifieringen och klimatomställningen möjlig. Det behövs en rad politiska reformer som bidrar till en snabbt utbyggd elproduktion. Det krävs expansiva mål för elförsörjningen. Elnäten måste byggas ut och moderniseras. Tillståndsprocesser måste förenklas och förkortas. Klimatnyttan av investeringar i elproduktion måste väga tyngre vid tillståndsbeslut. De ekonomiska incitamenten för kommuner att bidra till elektrifieringen måste öka. Och reformerna behövs omgående.
Att främja snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Och det krävs för att ta ansvar för en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer.”

– Företagens budskap är tydligt och det är hos politiken som avgörandet nu ligger. Men elförsörjningen och utbyggnaden av elnät får inte bli ett politiskt slagträ under året, utan här krävs ett långsiktigt nationellt ansvar för att utveckla industrin och klara klimatutmaningen, understryker Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.