Oansvarigt av regeringen att dela upp tillståndsansökan om slutförvar

Energiintensiv industri kommenterar idag gemensamt genom organisationen för energisamarbete, SKGS, regeringens beslut att – trots varningar från flera tunga remissinstanser – dela upp ansökan om slutförvar av kärnbränsle i två delar.

Regeringen har nu godkänt utbyggnaden av mellanlagret, CLAB, men skjuter beslutet om slutförvaret på framtiden. Denna uppdelning riskerar att leda till förseningar och äventyra Sveriges elförsörjning.

Industrin behöver stabila förutsättningar och SKGS uppmanar fortsatt regeringen att ge kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för hela slutförvarssystemet och därmed säkra fossilfria elleveranser till svensk industri.

Läs hela kommentaren på SKGS.org


Se även SKGS remissyttrande:
SKGS avstyrker förslaget att dela upp ansökan om slutförvaret.