Naturvårdsverkets Vägledning om biogas från gasnät inom EU ETS

Jernkontoret understryker betydelsen av att i mesta möjliga mån underlätta för svensk industri att använda sig av biogas i den omställning till klimatneutralitet som pågår.

Biogasanläggning i Nynäshamn. Foto: Johan Bjurer, Mostphotos.

Remissvar till Naturvårdsverket
Jernkontorets diarenummer: 49/21

Yttrande över Naturvårdsverkets Vägledning om biogas från gasnät inom EU ETS

Sammanfattning

Jernkontoret tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad vägledning. Jernkontoret vill understryka betydelsen av att i mesta möjliga mån underlätta för svensk industri att använda sig av biogas i den omställning till klimatneutralitet som pågår.

Jernkontoret välkomnar även inställningen att i ett senare skede uppdatera vägledningen när fler förutsättningar finns på plats, inte minst i relation till kommande vägledning från Kommissionen. Med detta sagt är det samtidigt högst problematiskt att hänvisningar i ett regelverk som snart ska börja gälla måste göras till regler som ännu inte är på plats. Att på EU-nivå hantera lagstiftning på det viset är något som Sverige bör kritisera och påverka utvecklingen av. Det skapar inte förtroende för processerna och upplevs som rättsosäkert.

Synpunkter på vägledningen

Vägledningen välkomnas av Jernkontoret och klargör på flera sätt hur hanteringen av biogas ska fungera framöver. Exempelvis är det bra att reglerna för uppfyllande av hållbarhetskriterier tydliggörs och hur beskrivningar av biogas från ledningsnät ska göras i övervakningsplanen.

Mer principiellt bör det påpekas att användare eller producenter av biogas som inte är direkt anslutna till ett nät också bör omfattas. Det borde vara möjligt att på annat sätt transportera gasen till eller från nätet, förutsatt att kedjan kan verifieras, och det finns ingen anledning att undanta den hanteringen. Det vore en välkommen möjlighet för att underlätta och understödja utvecklingen av biogasmarknaden i Sverige och därmed påskynda omställningen till fossilfrihet.

För detaljerade synpunkter på detta utkast till vägledning, hänvisar Jernkontoret även till de svar som inlämnats av Energigas Sverige.

Jernkontoret

Bo-Erik Pers, verkställande direktör

Pär Hermerén, handläggare