Industrins ekonomiska råd varnar – minskad industriproduktion i Sverige leder till högre koldioxidutsläpp globalt

I rapporten ”Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning” skriver Industrins ekonomiska råd att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri. Jernkontoret är en del av Industrirådet.

Rapporten tar sin utgångspunkt från EU:s nya intresse för industripolitik och dess påverkan på svensk industri och fokuserar främst på två områden:

  1. Kompetensförsörjning i relation till den tekniska utvecklingen.
  2. Klimatet och då framför allt det koldioxidläckage som sker när svensk industri tappar marknadsandelar som övertas av producenter i andra länder med högre utsläpp.

EU:s nya industripolitik uppvisar ett ökande inslag av grön protektionism som i slutändan riskerar att orsaka större koldioxidutsläpp globalt. Rapporten visar att eftersom svensk industri i genomsnitt släpper ut mindre koldioxid per exporterad krona är det bättre för atmosfären att exporten kommer från Sverige än från andra länder.

Ola Bergström är en av författarna till rapporten och ordförande för Industrins ekonomiska råd:

– Sverige är ett litet exportberoende land. I den här rapporten tittar vi närmare på hur exporten inte enbart bidrar till samhällsekonomiskt välstånd och sysselsättning. Den kan också bidra till att minska de globala utsläppen, men det förutsätter en konkurrenskraftig svensk industri.

Industrins ekonomiska råds uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av Industrirådet. Ledamöter i Industrins ekonomiska råd är Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (ordförande), Erika Färnstrand Damsgaard, Filosofie doktor, forskningschef konjunkturinstitutet och Karin Olofsdotter, docent, Lunds Universitet.

– För järn- och stålindustrin är tillgång till kompetens en avgörande faktor för fortsatt konkurrenskraft. Jag håller med rapportförfattarna om att antalet utexaminerade måste vara tillräckligt stort och att de måste ha kunskaper som är relevanta för de jobb de ska göra när de fått sin examen. Här har både näringslivet och akademin en viktig roll att spela för att säkerställa utbildningarnas relevans, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ledamot i Industrirådet.

Se presentationen av rapporten från den 21 oktober 2021:


Läs hela rapporten (pdf-fil): 
Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning

Ta del av Industrirådets pressmeddelande, 2021-10-21 


Om Industrirådet
För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd (”Industrirådet”) bestående av ledande företrädare för samtliga parter, bland annat Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och IF Metall.