Hög tid att söka till höstens utbildningar

Den snabba utvecklingen som pågår inom svensk järn- och stålindustri, med hållbar omställning, stora tekniksprång och utvecklingen av produkter som skapar #stålnytta, gör att personer med rätt kompetens och stor kreativitet är mycket eftertraktade. Fortfarande finns det tid att söka de utbildningar som ger den kompetens som branschen efterfrågar.

Järn- och stålindustrin i Sverige ligger i framkant när det gäller effektiva processer och produkter som skapar #stålnytta. Inom flera marknadssegment är företagen världsledande och ambitionerna för processer, produkter och minskade utsläpp är höga.

Efterfrågan av och konkurrensen om ingenjörer, inte minst med material- och processtekniska kunskaper, är stor såväl i Sverige som globalt. I takt med att samhällen och industrierna, som stålindustrin, ställer om för ökad hållbarhet efterfrågas fler medarbetare med teknisk kompetens, materialkunskap och en god portion kreativitet.

Ingenjörsutbildningar inom materialteknik innehåller bland annat studier för att kunna välja rätt material för rätt tillfälle samt utveckla och tillverka nya material för speciella tillämpningar. De möjliga arbetsplatserna är många. Den som känner ett stort engagemang för klimatfrågor och en hållbar utveckling kan göra verklig nytta och utvecklas inom industrin. Se Järnkoll.com för information om framtida jobbmöjligheter.

Varje enskilt val som görs till högre utbildning påverkar människors framtid, både enskilda individer, men också våra samhällen i stort. Världen behöver fler ingenjörer.

Högskole- och universitetsutbildningar

På civilingenjörsutbildningen Materialdesign vid KTH i Stockholm ges bland annat kunskap om framställning av olika material, såsom metaller, polymerer och ļ¬berbaserade material. Men också kunskap om materialens egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan, samt utveckling av helt nya material.

På Luleå tekniska universitet ges civilingenjörsutbildningen Hållbar process- och kemiteknik där studenterna får kunskaper i att utveckla och använda de processer som krävs för hållbart material- och resursanvändande. Vid civilingenjörsutbildningen Internationell materialteknik får studenterna en kombination av teknikkunskap och ett internationellt utbyte med språk, vilket gör studenterna särskilt attraktiva för företag som agerar på en global marknad.

Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, sker vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. Uppsalas materialinriktade civilingenjörsprogram heter Teknisk fysik med materialvetenskap.

Ansökan till de högskole- och universitetsutbildningar som drar igång till hösten görs på www.antagning.se. Portalen stänger den 15 april 2021 klockan 24.00.

Yrkeshögskoleutbildningar

Bergsskolan i Filipstad erbjuder yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna omfattar en stor del praktik och ger en bred bas för en karriär inom framförallt stål- och verkstadsindustri.

• Bergsskoleingenjör, Metall- och verkstadsteknik
• Bergsskoletekniker, Metall- och verkstadsindustri

Ansökan till Bergskolans utbildningar som startar till hösten sker via www.bergskolan.se, senast den 15 maj 2021.

Järn- och stålindustrins kompetensförsörjning
Det är nödvändigt att det finns tillgång på kompetenta medarbetare för att svenska järn- och stålföretag ska kunna möta en ökad efterfrågan, fortsatt vara globalt konkurrenskraftiga och kunna bidra med grön omställning, sysselsättning och välstånd. En av Jernkontorets prioriterade uppgifter är därför att arbeta för att branschens kompetensförsörjning tillgodoses. Tillsammans med gruvornas organisation Svemin och Industriarbetsgivarna har Jernkontoret tagit fram en färdplan för att säkra kompetensförsörjningen, se Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige