Hållbarhetsnätverket gruva och stål mer aktuellt än någonsin

I Hållbarhetsnätverket gruva och stål sitter hållbarhetsexperter från gruv-, järn- och stålföretagen i Sverige samt motsvarande på Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna. På senaste nätverksträffen avhandlades bland annat EU:s förslag till strategi för hållbara investeringar, den så kallade taxonomin.

För ett par veckor sedan möttes medlemmar i Hållbarhetsnätverket gruva och stål, basindustrins viktiga nätverk för gemensam påverkan i hållbarhetsfrågor. I nätverket sitter hållbarhetsexperter från gruv-, järn- och stålföretagen i Sverige samt motsvarande på Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna.

Under den digitala förmiddagen samlades ungefär 40 personer ur nätverket för att avhandla EU:s förnyade strategi för hållbar finansiering, taxonomin, hållbarhetsrapportering och ett nytt europeiskt lagförslag, den så kallade due diligence-lagen, om miljö och mänskliga rättigheter.

– Taxonomin är ett ramverk som ska vägleda finansierare mot miljömässigt hållbara projekt baserat på en lista av verksamheter som bedöms utifrån olika klimat- och miljömässiga mål. Tyvärr har processen för framtagande av branschkriterier hittills varit bristfällig och överhuvudtaget inte anpassad till de verksamheter som redan ställer om mot fossilfritt. Det riskerar att snedvrida investeringar mot kortsiktiga lösningar, sa Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret, som inledde diskussionen om EU:s taxonomi.

Metallindustrin är en förutsättning för en hållbar omställning, men skrivningar i taxonomin riskerar att motverka arbetet för klimatmålen.

– Det går inte att tillverka solceller eller vindkraftverk utan gruvnäringen. Vi är en förutsättning för omställningen och behovet av metaller och mineral ökar kraftigt om vi ska uppnå klimatmålen. Så gruvnäringen får inte hamna bland de verksamheter som ska fasas ut enligt taxonomin, sa Hanna Stenegren, ansvarig för klimat och energi på Svemin.

Om nätverket

Hållbarhetsnätverket gruva och stål koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt. Det syftar till att främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga inom branscherna och är en plats för erfarenhetsutbyte, som ökar den samlade kunskapen och förbättrar omvärldsbevakning samt det nationella och internationella påverkansarbetet. Hållbarhetsnätverket är en samlad röst för stål- och gruvbranschen i frågor som gäller hållbarhet.

– Nätverket är ett viktigt bollplank för oss i branschorganisationerna och för hållbarhetsexperter på företagen. Det blir ofta väldigt tekniskt när vi möts, ett tecken på att vi tillsammans besitter mycket kunskap, som vi i förlängningen behöver dela med oss av till beslutsfattare på alla nivåer, berättar Sophie Carler, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor på Jernkontoret och koordinator för nätverket.

Industrins arbete med omställningen gör Hållbarhetsnätverket gruva och stål mer aktuellt nu än någonsin tidigare, och frågorna som nätverket samverkar kring står på lång rad.

– Senast fokuserade vi i nätverket på EU-lagstiftningen, som i sig är komplex och på vissa hålla riskerar att sätta käppar i hjulet för den omställning som redan sker ute i våra företag, avslutar Sophie Carler.