16 miljoner till kompetensförsörjning inom svensk metallindustri

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret, satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning”. Fyra nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank

Nya forskningsprojerkt som stärker metallindustrins kompetens och attraktivitet

Sveriges metallindustri är en väl etablerad global aktör med marknadsledande produkter och framstående, industriförankrad forskning. För att behålla och stärka sin position är det viktigt att industrins medarbetare fortsatt har den kompetens som krävs och kan utföra sitt arbete i en stimulerande, ändamålsenlig och säker omgivning.

Det handlar om att rekrytera personal med rätt kvalifikationer och att utveckla befintlig personal, organisation och arbetsmiljö för att möta framtidens utmaningar. Detta är förutsättningar för att vara en attraktiv och socialt hållbar arbetsgivare liksom för stärkt global konkurrenskraft.

– En god kompetensförsörjning är avgörande för att svensk metallindustri ska kunna behålla och stärka sin globala konkurrenskraft och sociala hållbarhet. Det är en av metallindustrins allra viktigaste utmaningar. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan finansiera fyra nya projekt inom Metalliska material som på olika sätt kommer att stärka metallindustrins kompetens och attraktivitet, säger Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material.

En god kompetensförsörjning är avgörande klimatomställningen

Den svenska järn- och stålindustrins framgångar bygger på förmågan att kunna attrahera, anställa, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För att svenska företag ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och förmåga att tillämpa den senaste tekniken. Tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för klimatomställningen, för industrin och för Sverige.

Därför anser stålindustrin att det är viktigt att göra satsningar på projekt för att främja kompetensförsörjningen till industrin, som de fyra som nu startas inom Metalliska material.

Kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige

Jernkontoret har tillsammans med Svemin och Industriarbetsgivarna tagit fram en gemensam kompetensfärdplan för att säkra branschernas kompetensförsörjning. I färdplanen presenteras en gemensam bild av de utmaningar som gruv- och stålindustrin står inför när det gäller kompetensförsörjning. Färdplanen lyfter också fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra kompetensförsörjningen för gruv- och stålindustrin.


kompetensutveckling2.jpg

Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank

Beviljade projekt i utlysningen ”Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning”

 • Digital platsutveckling och kompetensförsörjning för bruksorter & landsbygder (HÅLLBARA PLATSER)
  Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.
  HÅLLBARA PLATSER har en total budget på 1,95 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.
 • Utveckling av kvalitetssäkrad plattform med digitala test för industriteknisk gymnasieutbildning (DQAS)
  Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem (IW) vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå och att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.
  DQAS har en total budget på 1,5 miljoner kronor varav 750 000 kronor kommer från Vinnova.
 • Integrering av organisatorisk och social arbetsmiljö i den tidiga projekteringsprocessen (PrOSA)
  Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.
  PrOSA har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.
 • Kompetensförsörjning i metallindustrin (KOMPET)
  Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. KOMPET ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.
  KOMPET har en total budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.