Stålindustrins värdefulla arkiv bör bevaras, byggas ut och användas

För att sätta fokus på järn- och stålindustrins arkiv, bidra till att de bevaras och verka för att de används, återupptar Arkivgruppen inom Jernkontorets bergshistoriska utskott sin verksamhet med att ordna seminarier. Ett nätverk för arkivansvariga och intresserade personer inom branschen kommer dessutom att starta.

Den svenska järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt. De äldre arkiven är ofta välbevarade och speglar företagens historia från gammal tid, men tyvärr är de senare decenniernas arkivmaterial inte omhändertaget i samma utsträckning.

Företagens verksamhet avsätter dagligen nya arkivhandlingar, numera ofta i digital form. Det finns stor förbättringspotential i bevarandet av digitala handlingar i långtidssäkrade e-arkiv.

Också 2000-talets industrihistoria måste kunna skrivas i framtiden. Om denna del av historien går förlorad, vore det till skada för såväl stålindustrin som samhället i stort.

– Arkiv från näringslivet och enskild sektor är lika mycket en del av det gemensamma kulturarvet som det allmännas arkiv och är ett viktigt inslag i Sveriges mer än fyrahundraåriga arkivtradition, säger Anders Nordebring, Landsarkivet i Uppsala och ordförande för arkivgruppen inom Jernkontorets bergshistoriska utskott.

Arkiven är också relevanta för företagens dagliga verksamhet. Många företag marknadsför sig framgångsrikt med hjälp av strategiskt historiebruk. De använder sin historia för att belysa pålitlighet, stabilitet, utveckling och milstolpar och källan till dessa uppgifter är arkiven.

Jernkontoret har tidigare under lång tid pekat på vikten av att bevara arkiven och under 25 år anordnade Jernkontorets bergshistoriska utskott regelbundna arkivkonferenser. Av olika anledningar kom verksamheten av sig, men nu fortsätter arbetet. Seminarier och andra aktiviteter kommer med start under hösten 2020 att arrangeras av utskottets arkivgrupp.

– Vi kommer även att skapa ett nätverk för arkivansvariga och arkivintresserade personer inom branschen. Vi ser givetvis gärna att informationen om arkivgruppens seminarier och nätverk når så många som möjligt, säger Catarina Karlsson, forskningskoordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Läs mer: Järn- och stålindustrins arkiv – framtidens historia (pdf, 1 Mb)