Nybliven doktor i metallurgi: Ida Strandkvist

I tisdags den 12 maj försvarade Ida Strandkvist framgångsrikt sin doktorsavhandling med titeln "Minimisation of chromium leaching from low-alloy electric arc furnace slag by mineral modifications", vid Luleå tekniska universitet.

På grund av rådande omständigheter hölls Ida Strandkvists disputation via länk, vilket fotodokumenterades av handledaren Fredrik Engström. 

Ida Strandkvists forskning har fokuserat på att förhindra kromlakning från ljusbågsugnsslagg, en restprodukt som uppkommer vid skrotbaserad ståltillverkning. Genom att undersöka beståndsdelarna i slaggen och därefter ändra sammansättningen kan kromet fås att stanna kvar i slaggen istället för att läcka ut i omgivande miljö. Det medför att slaggen blir en användbar produkt istället för att klassas som avfall. Att använda de restprodukter som stålindustrin producerar är resurseffektivt och bidrar till hushållning av jungfruligt material och andra naturresurser.

Delar av forskningen har bedrivits inom Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter. Projekten I-slag och Minrent finansierades av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

I dagsläget används 80 procent av stålindustrins restprodukter, antingen som råvaror i ståltillverkningen eller så säljs de för andra ändamål. Industrin har siktet inställt på att 100 procent av restprodukterna ska komma till användning och Ida Strandkvists forskning bidrar till att nå den visionen, säger Robert Eriksson, forskningschef för teknikområde 55, Restprodukter.

Borttransport av slagg från ljusbågsugn. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Fredrik Engström, biträdande professor vid Luleå tekniska universitets avdelning Mineralteknik och metallurgi, även verksam inom teknikområde 55, har varit handledare för Ida Strandkvists forskningsarbete.

Avhandlingen lades fram för offentlig granskning för avläggande av teknologie doktorsexamen i metallurgi och metalliska material vid Luleås tekniska universitet den 12 maj 2020.

På grund av rådande omständigheter med pågående coronapandemi, deltog majoriteten av åhörarna via länk, så även opponenten och betygsnämnden. Opponent var Rainer Backman, professor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Betygsnämnden godkände enhälligt avhandlingen.

− Jag vill passa på att framföra ett stort grattis till den nyblivna doktorn, från kollegorna i teknikområde 55 och från Jernkontoret. Avhandlingen är betydelsefull i arbetet med att öka slagganvändningen, avslutar Robert Eriksson.

Läs mer om/ladda hem Ida Strandkvists avhandling