Näringslivets första återstartspaket för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige

Coronapandemin är inte över, men arbetet pågår för att svensk stålindustri ska ha förutsättningar att gå konkurrenskraftig ur krisen. Svenskt Näringsliv leder arbetet Återstarta Sverige i vilket Jernkontoret deltar. Idag har ett första återstartspaket presenterats.

– Coronoapandemin är inte över. Men arbetet för att återstarta ekonomin kan inte vänta. Målet med vårt arbete och vår samverkan i olika näringslivskonstellationer är att stålindustrin och basindustrin i Sverige ska gå stärkt och konkurrenskraftig ur krisen. Det är ingen liten målsättning, men vi ska uppnå den, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Bland förslagen i det första återstartpaketet som Svenskt Näringsliv idag presenterat finns många viktiga förslag.

– I detta första skede vill jag lägga tonvikten vid satsningar på FoU-investeringar, säkrad tillgång till kvalificerad arbetskraft, effektivare tillståndsprocesser och krafttag för utbyggd elinfrastruktur. Det handlar om vår konkurrenskraft och om att omställningsarbetet för fossilfrihet inte får tappa fart, säger Bo-Erik Pers.

Stärkta FoU-investeringar. Det är viktigt för Sveriges utveckling att den svenska kapaciteten för forskning kan riktas också mot frågeställningar som är angelägna för näringslivet. Vinnovas arbete har fått stor effekt tack vare myndighetens satsningar på samverkansforskning. Strategiska innovationsprogram, där näringslivet tar ansvar för sina prioriteringar, har visat sig vara mycket framgångsrika och modellen bör utvecklas. Forskningen är viktig för Sveriges konkurrenskraft och vår förmåga att ställa om till fossilfrihet.

Tredubbla anslaget till industriklivet. Industriklivet är en välfungerande och viktig satsning. Dagens nivå har möjliggjort viktiga FoU-satsningar på bland annat fossilfri järnframställning i pilotskala. För att kunna möjliggöra uppskalning av lovande initiativ till demo-skala och säkerställa drift krävs betydligt större satsningar än vad som är möjligt inom dagens ram för industriklivet.

Gör ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser. Tröga tillståndsprocesser hindrar industriella investeringar i Sverige, även investeringar som är helt avgörande för omställning till fossilfrihet. Det krävs ett omtag för att få mer effektiva och förutsägbara prövningsprocesser. Om politisk vilja finns kan ett första steg tas baserat på en rad redan genomarbetade utredningar.

Bättre tillgång till utbildning som efterfrågas av företagen. Svensk högre utbildning behöver i mycket högre grad än idag dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov. Dimensioneringen är lika viktig i högskolan och kan bidra till att säkra tillgång till kvalificerad arbetskraft för svenska företag. Och meningsfulla arbeten för våra ungdomar.

Framtida elbehov för att klara klimatomställning. På kort sikt är utbyggnaden av elnät en kritisk faktor för industrins omställningstakt och ett infrastrukturarbete som bör prioriteras och påskyndas.

Läs mer och ta ta del av det första återstartspaketet för jobb och företag:  Återstarta Sverige (svensktnaringsliv.se)