Konferens om företagsarkiv – en rik skatt, men ofta undervärderad resurs

Järn- och stålindustrins arkiv är en rik skatt som behöver omhändertas och bevaras för framtiden. Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder därför in till "Företagets arkiv som resurs och minne" – en digital halvdagskonferens den 3 november om hur och till vilken nytta arkiven ska bevaras.

Ett företags verksamhet avsätter dagligen nya arkivhandlingar. Den svenska järn- och stålindustrins äldre arkiv är ofta väl bevarade och speglar företagens historia från gammal tid, men tyvärr är de senare decenniernas arkivmaterial – ofta i digital form – inte omhändertaget i samma utsträckning. Det finns en stor förbättringspotential inom området långtidssäkrade e-arkiv för digitala handlingar.

Också 2000-talets stålindustrihistoria måste kunna skrivas i framtiden. Det vore till skada för såväl industrin som samhället om denna del av historien går förlorad. Den enskilda sektorns arkiv är lika mycket en del av det gemensamma kulturarvet som det allmännas arkiv, och ett viktigt inslag i Sveriges mer än fyrahundraåriga arkivtradition.

För att sätta fokus på järn- och stålindustrins arkiv och bidra till att de bevaras och används bjuder Jernkontorets bergshistoriska utskott in till digital eftermiddagskonferens tisdagen den 3 november 2020. Deltagande är kostnadsfritt.

– Du behöver inte vara arkivexpert eller historiker för att få ut något av konferensen. Det finns många andra områden som kan ha nytta av industrins arkiv. Vi kommer till exempel att belysa hur företagsarkiv kan användas för marknadsföring och i identitetsskapande syften, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontoret bergshistoriska forskning.

Föredragen under konferensen syftar till att besvara följande frågor:

  • Varför ska företagets arkiv bevaras?
  • Vilken nytta kan vi ha av arkivet?
  • Vilken roll spelar arkivet i marknadsföring, historieskrivning och som kulturarv?
  • Hur bevarar vi arkivet?

För mer information och anmälan (senast 2 november), se:

jernkontoret.se/arkivkonferens2020