Industrisamtal för en hållbar omställning och konkurrenskraftig industri

Under måndagen genomfördes ett viktigt samtal för att stärka utbytet och dialogen mellan politik och industri. Näringsminister Ibrahim Baylan och klimat- och miljöminister Isabella Lövin mötte industrins företrädare under högnivåmötet Industrisamtalen. Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, deltog och inledde mötet med att betona vikten av ökad kunskap, samsyn och tillit för både omställning och konkurrenskraft.

Näringsminister Ibrahim Baylan och klimat- och miljöminister Isabella Lövin deltog i måndagens Industrisamtal. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Under måndagen mötte näringsminister Ibrahim Baylan och klimat- och miljöminister Isabella Lövin industrins företrädare under högnivåmötet Industrisamtalen. Stärkt samverkan, ökad konkurrenskraft och EU:s gröna giv var utgångspunkter för samtalet.

– Att nu satsa på klimatomställningen lägger grunden för nya lösningar och exportmöjligheter. Det stärker vår konkurrenskraft och skapar morgondagens jobb och välfärd, skrev näringsminister Ibrahim Baylan på Facebook efter mötet.

Industrins företrädare var tydliga och eniga. En svensk strategi för den gröna given måste utgå från att politik och näringsliv tillsammans skapar förutsättningarna för företagen att bygga välstånd och ta en ledande roll i hållbarhetsarbetet. Att vara hållbar i alla tre dimensioner – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – är en förutsättning för konkurrenskraft. För att lyckas behöver flera viktiga förutsättningar komma på plats, förutsättningar som diskuterades i detalj under expertseminariet veckan innan.

– Elförsörjningen är en stor utmaning. Vår industri står inför massiva investeringar och teknologiskiften samtidigt som vi vill öka vår tillväxt. Men det kan bara hända om vi fullt ut litar på att systemet som helhet kommer att leverera – både idag och i morgon – och till rimliga kostnader, sa Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och en av företrädarna för industrin i Industrisamtalen

Industrins företrädare pekade också på behovet av samförstånd och att den svenska traditionen av förtroendefullt samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv måste vidmakthållas och utvecklas. Ett näringsliv som bidrar till ökad tillväxt behöver ett långsiktigt och brett politiskt stöd.

– Varje sådant här samtal ger en möjlighet till ökad kunskap, ökad samsyn och ökad tillit. Med de här tre verktygen står vi starkt rustade, sa Bo-Erik Pers.

Näringsminister Ibrahim Baylan bekräftade industrins roll, både för att återstarta ekonomin efter coronapandemin och för att leda den hållbara omställningen. Även Baylan lyfte samverkan som avgörande för att klara utmaningarna som landet och ekonomin står inför.

– En nyckel för innovationskraften är vår tradition av att samverkan, såväl mellan stora som små företag, akademi och det offentliga – det ska fortsätta. Regeringens samverkansprogram fortsätter arbetet för näringslivets klimatomställning, digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande, skrev näringsminister Ibrahim Baylan på Facebook efter mötet.

Samtalet rörde det svenska näringslivets möjligheter att både bidra till ett hållbart samhälle och att skapa tillväxt. Hur den gröna given ska göra EU till en stark region som tar täten i det globala hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhet och ekonomisk styrka ska knytas samman. Då måste vi värna och stärka konkurrenskraften. Det gäller svensk konkurrenskraft – i EU och i resten av världen. Men också hela EU:s konkurrenskraft globalt. Vi i Sverige har inte råd att tappa vår position i världen om vi ska klara vår egen omställning och bidra till hela planetens hållbara utveckling, sa Bo-Erik Pers.

kraftsamling.jpgIndustrin ser elförsörjningen som en av de stora utmaningarna. För att trygga utvecklingen krävs ett stabilt energisystem som levererar till rimliga kostnader.

Expertseminarium

Industrisamtalen föregicks av ett större expertseminarium under vilket experter från både industrin och regeringskansliets mötes. Under seminariet lyfte industrin ett antal viktiga områden inom vilka förändrade förutsättningar krävs:

  • För tillståndsfrågorna krävs ökad effektivitet och en helhetssyn. Ett enhetligt agerande så att samhällsnytta och hållbar rutveckling kan tillvaratas bättre.
  • För energiförsörjningen krävs stabilitet. Industrin står inför massiva investeringar och teknologiskiften samtidigt som företagen vill öka sin ekonomiska aktivitet. Men då krävs ett förtroende för att energisystemet som helhet levererar, till rimliga kostnader.
  • Innovationssystemen behöver anpassas för att bättre inkludera små företag och stimulera företagens hållbarhetsarbete. Forskningsinstituten har en viktig roll i att arbeta tvärdisciplinärt och över branscher.
  • Nya marknader kan bland annat utvecklas genom att staten tar innovationshöjd i offentliga upphandlingar (innovationsupphandling) och vågar premiera kvalitet samt hållbarhet och cirkuläritet.
  • Initiativ och styrmedel inom EU får inte begränsa industrins konkurrenskraft på exportmarknader utanför EU. Kostnader som drabbar industrin måste ta hänsyn till den globala konkurrenskraften och risken att förlora investeringar, produktion och arbetstillfällen.
  • När det gäller digitaliseringen kräver även den en offensiv strategi som kan understödja samhällsutvecklingen.
  • Och slutligen kompetensförsörjning. Det går fort nu och omställningen ställer nya krav på kompetens och på en förmåga att anpassa vårt kunnande efter behoven. Ett livslångt lärande krävs så att alla kan komma med på tåget när vi ställer om. Så att utbildningssystemet levererar nytta åt både medarbetare och arbetsgivare. Det här är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Om industrisamtalen

Regeringens industrisamtal påbörjades 2015. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.