Höganäs ombyggnation gav ny möjlighet för minskad energianvändning

Med ekonomiskt stöd från Energisteget har Höganäs genomfört åtgärder som minskar energianvändningen med 2,5 miljoner kilowattimmar per år. De direkta koldioxidutsläppen minskar med cirka 350 ton per år, vilket är över förväntan.

Magnus Pettersson som är energisamordnare berättar att ombyggnaden är en av många insatser Höganäs gör för att nå sitt energieffektiviseringsmål. Foto: Höganäs.

När metallpulvertillverkaren Höganäs skulle bygga en ny glödgningsugn behövdes även en ny fläkt och nya kanaler för förbränningsluft installeras. Under planeringen av ombyggnationen såg Magnus Pettersson som arbetar som energisamordnare på Höganäs en möjlighet att förlänga kanalerna och göra så att samtliga ugnar i pulververket kunde anslutas till ett helt nytt system för förbränningsluft. Ombyggnationen kunde genomföras tack vare stöd från Energimyndighetens program Energisteget.

− I samband med att vi skulle bygga en ny ugn såg vi synergieffekter som gjorde det möjligt att genomföra åtgärderna till en lägre kostnad än tidigare. När vi dessutom fick vår ansökan till Energisteget på något mindre än 30 procent av merkostnaden beviljad, blev det inom räckhåll, säger Magnus Pettersson.

Det nya systemet för förbränningsluft medför energieffektivisering i flera led:

  • Behovet av el minskar − 16 äldre fläktar har ersatts med det moderna och energieffektivare fläktsystemet.
  • Behovet av naturgas minskar − det nya systemet gör det möjligt att förvärma förbränningsluften till ugnarna, vilken minskar användningen av naturgas.
  • Behovet av fjärrvärme minskar − under ombyggnationen gjorde Höganäs så att överskottsvärme från produktionen kan användas till att under delar av året minska pulververkets behov av fjärrvärme.

− Vårt mål med ombyggnaden var att minska energianvändningen med 2,5 miljoner kilowattimmar per år och jag bedömer att vi kommer att nå det under 2020, säger Magnus Pettersson.

Energieffektiviseringen ger både minskade energikostnader och stora vinster för miljö och klimat. När användningen av naturgas minskar, minskar även utsläppen av växthusgaser, till exempel koldioxid.

− Eleffektiviseringen blev något mindre än förväntat medan förvärmningen av förbränningsluft gav bättre resultat än väntat. Detta betyder att koldioxidutsläppen kommer att minska med 350 ton per år istället för 300 ton per år som vi räknade med, och det är ju positivt, avslutar Magnus Pettersson.

Anmärkning: 2,5 miljoner kWh/år är lika mycket energi som 130 villor förbrukar under ett år.

Flygbild Höganäs

Företagets produktionsanläggningar i Höganäs i nordvästra Skåne. Foto: Johan Peyron.

Se även:

Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. I klimatfärdplanen beskrivs möjliga alternativ för att minska eller eliminera järn- och stålindustrins koldioxidutsläpp och vilken politik som behövs för att stödja utvecklingen.