Debatt: Initiativ för att säkra konkurrenskraften för vår industrination

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning av Covid-19-immunitet för att få i gång ekonomin. Detta skriver idag vår vd Bo-Erik Pers i en debattartikel i Dagens industri, tillsammans med flera andra tunga företrädare för svensk industrin.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB.

Vi inom svensk industri ser allvarligt på det ekonomiska läget såväl i Sverige som globalt. Osäkerheten är stor kring hur omfattande konsekvenserna blir, men med säkerhet vet vi att konkurrensen kommer att hårdna. Därför måste svenska företag fortsätta att producera ännu bättre produkter och tjänster än konkurrenterna och Sverige måste bli ett mer attraktivt land för investeringar. Det är grunden för vårt välstånd.

För att kunna få Sverige och EU på fötter behöver immunitetstester – som medicinsk expertis har efterlyst – snabbt komma på plats. Den testning som nu är under utbyggnad måste kvalitetssäkras och accepteras inom hela EU. Det är nödvändigt för industrin och för att den inre marknaden ska fungera redan på kort sikt.

Sverige måste fortsätta stå upp för bibehållna hållbarhets- och klimatambitioner. FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet är viktiga grunder i det globala samarbetet och blir centrala delar i vägen tillbaka efter coronakrisen.

Sverige måste bli ännu mer attraktivt för industriella investeringar. För detta krävs uttalade politiska visioner och därmed tydliga incitament för företagen att satsa på forskning och innovation här i Sverige, samtidigt som de statliga satsningarna på forskning och utveckling behöver öka.

Sverige måste fortsätta värna frihandel och en väl fungerande inre marknad inom EU. EU är Sveriges viktigaste marknad. Coronakrisen har redan lett till att leverantörskedjor inom EU har kapats, och att protektionistiska åtgärder har införts. Vi uppmanar därför politiken att aktivt stärka mekanismerna för EU:s inre marknad.

Företagens kompetensförsörjning kräver en sammanhållen politisk strategi. Arbetsmarknaden är i snabb förändring och industrin efterfrågar nya kunskaper. Industrin, utbildningsväsendet och politiken behöver möta detta tillsammans. Med strategiska insatser kan Sverige stärkas av investeringar i kunskap och fortbildning.

Läs gärna debattartikeln i sin helhet på Di debatt.