Fortsatt arbete med vattenfrågor från Bryssel

Jernkontorets vattenexpert Sophie Carler fortsätter att driva vattenfrågorna vidare i Bryssel under våren. Målet är att driva igenom moderniseringar av det 20 år gamla vattendirektivet.

Sophie Carler. Foto: BildN.

Sophie Carler var stationerad i Bryssel under hösten 2018, inom Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram Visiting star. Nu har hennes uppdrag förlängts och hon kommer att arbeta vidare för Jernkontorets räkning fram till april månad. Syftet är att den pågående översynen av vattendirektivet mynnar ut i en revidering av direktivet som kan leda till en modern vattenförvaltning av Europas vatten. Bakom sig har Sophie en bred allians av olika organisationer från industri-, energi-, jordbruks- och vattentjänstsektorn i Sverige, den så kallade Swedish Water Alliance (Vattenreferensgruppen). Ett hundratal personer arbetar med den aktuella utvärderingen av vattendirektivet i Bryssel. Sophie deltar aktivt i bland annat konferenser, workshoppar och möten. Utvärderingen pågår till maj.

– Jag får en regelbunden kontakt med människor som ofta leder till samarbeten när jag är här nere på plats. Det är helt ovärderligt, säger Sophie Carler.

De svenska stålföretagen använder stora mängder vatten för kylning i sina processer, och när vattnet sedan släpps ut ska det uppnå en viss kvalitet. Vattendirektivet ställer krav på kvaliteten i ytvattnet.

– Vattendirektivet utgör en unik vattenlagstiftning, men efter 20 år behöver det helt enkelt moderniseras och anpassas efter de samhällsutmaningar vi står inför, inte minst klimatförändringarna. Dessutom har forskningen gett oss nya och mera funktionsbaserade bedömningsmetoder som är viktiga att ta med, säger Sophie Carler.

De tre åtgärder för ett bättre vattendirektiv som Swedish Water Alliance driver är:

  1. Ändra på definitionen av god ekologisk status och utgå från en vattenmiljö som ska vara tillräckligt motståndskraftig mot mänsklig påverkan inklusive klimatförändringar
  2. Möjliggöra tillägg för undantag för samhällsviktiga verksamheter
  3. Förbättra metoderna för att redovisa god ekologisk status för vattenmiljön (ändra på ”sämst styr”-principen)

Swedish Water Alliance består av Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförening, Energiföretagen Sverige, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, IKEM, TEKO, Nordic Galvanizers, och Scandinavian Copper Development Association.

Sophie Carler, FN

Vattenfrågorna har hög prioritet för Jernkontoret och stålföretagen. Bland annat deltog representanter för stålindustrin på FN:s havskonferens i New York i juni 2017.