Stålindustrin välkomnar den nya Kommissionen

I onsdags tillträdde den nya EU-kommissionen med Ursula von der Leyen och hennes Green Deal i spetsen. Stålindustrin välkomnar den nya Kommissionen och ser fram emot att den under kommande mandatperiod arbetar för att underlätta industrins omställning till fossilfrihet, samtidigt som konkurrenskraften stärks och en fri och rättvis handel upprätthålls. 

Green Deal on Steel heter den viktiga inlaga som Jernkontoret varit med och tagit fram inom ramen för EUROFER, stålsamarbetet i EU. Målet är att stålindustrin redan från starten ska bidra till de lösningar och formuleringar som kommissionens Green Deal-arbete väntas leda till.

– Vi är övertygade om att stålindustrin i Europa kan bidra till de ambitioner som vi tolkar in i the Green Deal så som detta introducerats. Det krävs kloka avvägningar för att åtgärder ska bli verkningsfulla och bidra både till de långsiktiga klimatambitionerna och en konkurrenskraftig industri, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret

I Green Deal on Steel ligger tyngdpunkten på forskning, utveckling och implementering av ny teknik för hållbar ståltillverkning, gemensamma åtaganden för att säkerställa en säker elektrifiering av industrin, ett regelverk som säkerställer bibehållen konkurrenskraft vid omställning till fossilfri stålproduktion och naturligtvis på en rättvis frihandel med resten av världen.

– För svensk stålindustri är det ytterst viktigt att den kommission som nu finns på plats säkerställer både en fri och rättvis handel. För detta krävs att subventionerad import inte får snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det är dessutom viktigt att även importen bär kostnaden för koldioxidutsläpp så att den europeiska stålindustrins höga klimatambitioner inte undermineras, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.