Debatt: Svensk basindustri kräver att det nationella elsystemet levererar

Idag skriver basindustrins energisamarbete SKGS i Dagens Industri om vilka åtgärder som krävs för att hindra den hotande effektbristen.

Nu krävs krafttag för att säkerställa Sveriges elproduktion, bland annat genom att värna befintlig kraft som stärker effektbalansen och klargöra vem som har det långsiktiga ansvaret för att det nationella elsystemet levererar. Det skriver Jernkontorets vd tillsammans med övriga företrädare för Sveriges basindustrier genom energisamarbetet SKGS.

Idag möts partierna som ingått Energiöverenskommelsen. SKGS menar att nu måste politiken sluta definiera vissa kraftslag som mer önskvärda än andra och utifrån detta presenteras sex åtgärdsförslag för att säkra effektbalansen, nämligen:

  1. Värna befintlig kraft som stärker effektbalansen
  2. Inför inga nya subventioner som försämrar effektbalansen
  3. Upphandla en större effektreserv
  4. Eftersträva flexibilitet som är ekonomiskt effektiv
  5. Klarlägg det långsiktiga effektansvaret
  6. Säkerställ snabbare och enklare tillståndsprocesser

Läs debattartikeln i sin helhet på di.se 

Om SKGS

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret).