Ny LCA-utbildning och livscykeldata för stålprodukter

World Steel Associations satsning på livscykelanalys (LCA) av stål har kommit långt. Nu finns dels en kostnadsfri webbutbildning tillgänglig på steeluniversity.org, dels en uppdaterad global databas som kan leverera livscykeldata för olika stålprodukter.

Genom att ha ett globalt perspektiv och se till hela livscykeln kan bättre beslut fattas för att nå en cirkulär ekonomi och en mer hållbar värld. 

Livscykeldata för stål

För att avgöra om en produkt eller tjänst är miljömässigt hållbar behöver stora mängder data bearbetas. Livscykelanalys är det standardiserade tillvägagångssättet för att organisera, systematisera och bearbeta dessa data, med beaktande av produktens eller tjänstens hela livslängd − från utvinning av råvaror, genom tillverkning, användning och återvinning eller annat slutligt omhändertagande.

Inom World Steel Association (worldsteel) finns en expertgrupp för LCA där specialister från stålföretag och -organisationer världen över samarbetar. Från Sverige deltar Camilla Kaplin, Outokumpu, Jonas Larsson, SSAB samt Karin Östman, Jernkontoret. Gruppen arbetar bland annat med att samla in data till en global databas med detaljerade miljödata från stålprodukters hela livscykel. Redan 1996 lanserade worldsteel sina första livscykeldata, men nuvarande dataset är från 2017. Med denna databas kan worldsteel leverera livscykeldata för 16 olika stålprodukter. Dessutom finns livscykeldata för rostfria stål tillgängliga via den europeiska stålorganisationen Eurofer.

– Det finns en stor efterfrågan på livscykeldata för stålprodukter. Nästa steg för expertgruppen är att vidareutveckla livscykelmetoden för stål. Vi kommer årligen att revidera databasen så att relevanta data inte är äldre än fem år. Det säkerställer att konstruktörer och andra intressenter har tillgång till uppdaterad information när de fattar beslut om val av olika material och produkter, berättar Karin Östman, Jernkontorets expert på produktrelaterade miljöfrågor.

De svenska representanterna i worldsteels expertgrupp för LCA: Karin Östman, Jernkontoret, Camilla Kaplin, Outokumpu och Jonas Larsson, SSAB.

Under 2018 bidrog expertgruppen även i framtagningen av en ny utbildning om LCA.

LCA-utbildning med fokus på stål

En webbaserad och interaktiv LCA-utbildning, Introduction to LCA, lanserades av worldsteels utbildningsinitiativ steeluniversity under senhösten 2018 och finns nu tillgänglig kostnadsfritt på steeluniversity.org 

Utbildningen riktar sig till studenter och andra LCA-intresserade. Den ger en introduktion till livscykelanalys för stål och dess praktiska tillämpning, samt metoder för analys av produkters miljöpåverkan under deras tillverkning, användning och återvinning. I utbildningen finns exempel på olika typer av LCA-scenarier inom stålindustrin och för dess kunder inom bil- och byggindustrin.

Steeluniversity erbjuder även andra webbutbildningar, till exempel om olika processer för ståltillverkning, stålkonstruktion och design samt om stålets metallurgi. På webbplatsen finns också ett tiotal interaktiva 3d-modeller av metallurgisk utrustning och maskiner för testning.

Läs mer om LCA och stål: