Gruv- och stålbranschen stärker sina insatser för hållbarhet

I torsdags träffades gruv- och stålbranschens hållbarhetsnätverk för att utbyta erfarenheter, genomföra benchmarking och få inspiration kring hållbarhetsfrågor. Nätverksträffen gästades bland annat av företrädare för CSR Europe och Rädda Barnen och hölls på Jernkontoret där Sophie Carler modererade evenemanget.

Några av de medverkande under dagen.

Konferensens huvudtalare Jan Noterdaeme, Senior Advisor på CSR Europe, inledde dagen med en presentation av de viktiga samverkansprocesserna som just nu sker i Europa. ”Europe is the oxygen for sustainable development”, menade Noterdaeme som också pekade på vikten av att näringslivet deltar i lagstiftningsprocesser på ledningsnivå, att olika stuprör inom politiken måste få en arena att mötas på så att inte motstridiga beslut fattas, och att näringslivet delar sin kunskap så att politikerna lyssnar.

Även barnrättsfrågor var på agendan under dagen. Annika Shelly, kommunikationschef och Malin Dahlberg Markstedt, chef för Child Rights and Business på Rädda Barnen berättade om hur de har utvecklat ett arbetssätt som integrerar barnrättsfrågorna i företagens hållbarhetsarbete med utgångspunkt i Children’s Rights and Business Principles.

Bland övriga talare fanns bland andra Maria Sunér Fleming, chef för avdelningen för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, Jonas Borglin, CEO på The New Division och Louise Croneborg, hållbarhetschef på Boliden.

Om gruv- och stålindustrins hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsnätverket är ett nätverk för gruv-, järn- och stålföretag med syfte att samverka och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. Nätverket koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt. Varje år bjuder nätverket in till konferens vid vilken nätverkets företagsmedlemmar och andra viktiga aktörer från myndigheter, akademi, politik och näringsliv möts. Konferensen brukar bjuda på mycket interaktion och diskussion, så även i år.