Smart transportpolitik vässar stålindustrins konkurrenskraft

Nästan allt stål som tillverkas i Sverige exporteras. För att svenska stålföretag ska kunna konkurrera på den tuffa världsmarknaden krävs dels tillgång till en väl fungerande infrastruktur, dels effektiva och konkurrenskraftiga transporter. Transportfrågor är därför ett av Jernkontorets prioriterade arbetsområden.

Jernkontorets transportexpert Jenni Ranhagen. Foto: Pia Nordlander, Bildn.

Järn- och stålindustrin är en viktig transportköpare

Svenska stålföretag exporterar större delen av sina produkter till omkring 150 länder världen över och för att kunna tillverka stålet krävs import av insatsvaror såsom legeringar, skrot, kol och kalk till stålindustrin. Dessutom sker transporter mellan olika produktionsanläggningar.

– Det sammantagna transportbehovet gör stålindustrin till en av Sveriges största inköpare av transporttjänster, berättar Jenni Ranhagen som är Jernkontorets rådgivare i transportfrågor.

Tåg och fartyg är viktiga transportmedel för stålexporten men lastbil används också ofta åtminstone som en del av transporten. Även en betydande del av insatsvarorna importeras sjövägen eller på järnväg. Mellan produktionsanläggningarna sker huvudsakligen transporter med lastbil eller tåg.


Stålpendeln på väg med stålämnen från Luleå till Borlänge för vidare bearbetning av ämnena. Foto: SSAB, Pär K Olsson.

Jernkontoret för stålindustrins talan

Jenni Ranhagen bevakar transportfrågor och för stålindustrins talan både nationellt och internationellt. Hon deltar bland annat i de särskilda råd för godstransportfrågor som finns upprättade inom Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. På Europanivå deltar Jenni Ranhagen i Eurofer Transport Working Group och hon representerar Näringslivets Transportråd i två råd inom European Shippers Council.

– Det är viktigt att arbeta långsiktigt med infrastruktur- och transportfrågor. Vårt mål är att utforma hållbara förslag som stärker industrins konkurrenskraft, säger Jenni Ranhagen.

Till exempel har en arbetsgrupp inom Industrins utvecklingsråd nyligen färdigställt ett inspel till regeringens kommande godsstrategi.

Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur överlämnade den 3 april ett inspel till regeringens kommande godsstrategi till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Antti Vainio

Årligen adresseras ett stort antal remisser om transport- och infrastrukturfrågor till Jernkontoret, och dessa landar på Jenni Ranhagens skrivbord. Ämnena varierar. Under det senaste året har det bland annat handlat om Sjöfartsverkets förslag till höjda farleds- och lotsavgifter, där Jernkontoret anser att isbrytningen ska bli anslagsfinansierad i likhet med vinterväghållning av vägar och järnvägar.

Jernkontoret har under många år även arbetat med att förhindra genomförandet att regeringens förslag till en avståndsbaserad vägslitageskatt på lastbilar. Om en sådan skatt läggs ovanpå befintliga skatter på vägtransporter skulle den få förödande konsekvenser för stålindustrin – framförallt för de stålföretag som varken har tillgång till sjöfart eller tåg – utan en önskad effekt på utsläppen.

En annan viktig fråga som Jernkontoret länge har arbetat för, tillsammans med ett stort antal industri- och transportorganisationer, är att den maximalt tillåtna bruttovikten på lastbilar ska höjas till 74 ton. Det skulle innebära både miljömässiga och ekonomiska besparingar.

– En viktig förordningsändring i rätt riktning trädde ikraft i fjol, men själva vägnätet är ännu inte på plats. Vi väntar nu på att Trafikverket ska peka ut vilka vägar det handlar om. De första 74-tonnarna kan kanske börja rulla under sommaren, avslutar Jenni Ranhagen och tillägger att hon är optimistisk.


Läs även:

Industrirådets rapport: "Inspel till godsstrategi – ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet" (pdf)  

Debatt: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat, 2018-04-12

Pressmeddelande: Stärkt hopp för 74 tons lastbilar, 2018-02-16