Ett år med havs- och vattenfokus

För ett år sedan medverkade den svenska stålindustrin vid FN:s havskonferens i New York − och lämnade in hela tre frivilliga åtaganden till FN. Här berättar Jernkontorets havs- och vattenexpert Sophie Carler om varför vatten är stålindustrins viktigaste ekosystemtjänst – och varför vi bär ett stort ansvar för att vända den negativa utvecklingen i haven.

Sophie Carler i FN:s generalförsamling i juni 2017.

Idag är det World Environment Day och ganska precis ett år sedan stålindustrin deltog vid FN:s havskonferens i New York, där Sverige och Fiji var värdländer. För Jernkontorets havs- och vattenexpert Sophie Carler fortsätter arbetet med att sprida kunskap om hur näringslivet genom partnerskap kan bidra till att rädda haven.

Hur påverkar stålindustrin haven?

− Stålindustrin är bokstavligen byggd på och vid vatten. Stålverken använder stora mängder vatten och påverkar också vattnet genom sina utsläpp. Vatten är utan tvekan stålindustrins viktigaste ekosystemtjänst. Därför är det viktigt att stålindustrin fortsätter arbetet med att minimera sina utsläpp och använder vatten på ett hållbart sätt.

Vilka insatser görs för haven idag?

− Det görs olika insatser både globalt och genom lokala initiativ. Ända sedan miljöskyddslagen började gälla i Sverige så har stålindustrin arbetat med att minska sina utsläpp. Några exempel på de insatser som görs är de gemensamma vattenkontrollerna som utförs i partnerskap med kommuner, länsstyrelser och forskare, de så kallade samordnade recipientkontrollerna. Även lokala initiativ tas, som på Höganäs AB där företagen återskapar våtmarker eller skapar nya våtmarker. Oftast görs detta i partnerskap med andra aktörer. Ett exempel på detta är ”gäddfabriken” i Oxelösund där SSAB, tillsammans med Sportfiskarna och lokala myndigheter restaurerar en igenvuxen sjö, vilket i slutänden motverkar övergödningen i Östersjön. Ett annat sätt att främja vattenkvaliteten är att göra insatser för att stärka ekosystemens resiliens generellt på området, vilket till exempel bidrar till att minska risk för översvämning.

Vatten, stålindustrins viktigaste ekosystemtjänst

För ett år sedan deltog Jernkontoret, SSAB och Höganäs på FN:s havskonferens i New York. Vilken var er roll där?

− Vi anordnade tillsammans med fartygsbranschen och Svenskt Näringsliv ett sidoevent om den svenska industrins engagemang i havs- och vattenfrågor och hur det påverkar Agenda 2030-arbetet. Företagen bidrog med hela tre frivilliga åtaganden till FN. Det var ett stort ögonblick, fyllt av allvar och hopp. Konferensens mantra blev ”partnership is the new leadership” och det kändes därför extra bra att vi kunde visa på goda exempel på just partnerskap.

Vad går de frivilliga åtagandena ut på?

− Höganäs AB lovar att arbeta för att förhindra och minska utsläpp av föroreningar till haven. Genom att utveckla sin produkt Minrent, som är ett slaggbaserat filter och för övrigt en restprodukt från ståltillverkning, kan vatten renas från till exempel fosfor och metaller som zink och koppar. SSAB lovar att bidra till minskad försurning i haven. Genom att driva projektet HYBRIT, som ska leda till stålframställning med vätgas, alltså utan kol, så minskar koldioxidutsläppen från stålframställningen med 85 procent. Detta leder till minskad försurning i haven. SSAB lovar också att minska koldioxidutsläppen genom att använda LNG i fraktfartyg som minskar utsläppen med 40-50 procent.

Det går att följa utvecklingen av de frivilliga åtagandena på FN:s havskonferens webbplats:

Varför är stålindustrins insatser viktiga för haven?

− Därför att stålindustrin är global då svenska företag verkar i hela världen. Vi kan därför garantera en stor spridningseffekt av våra insatser.

I förra veckan meddelade regeringen att Miljömålsberedningen får i uppdrag att ta fram en strategi för att vända den negativa trenden i Sveriges havsmiljö. Miljömålsberedningen ska lämna förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att Sverige ska nå de nationella miljömålen för havet och bidra till att Sverige gör sin del för att det globala målet om friskare hav och marina resurser som del av Agenda 2030. Uppdraget löper till december 2020.

− Det är bra att Sverige fortsätter vara en motor i det globala havsarbetet. Vi behöver alla goda krafter och kompetenser som finns för att få bukt med den allvarliga situationen i världens hav. Jag är glad att svensk stålindustri bidrar och visar att partnerskap fungerar, säger Sophie Carler.