Debatt: Valet borde handla om tillväxt i industrin

Industrins konkurrenskraft utgör grunden för vår välfärd skriver företrädare för gruv- och stålindustrin i en debattartikel i Södermanlands Nyheter. För att hjälpa politiken på traven har gruv- och stålindustrin tagit fram tolv reformförslag som kan stärka industrins konkurrenskraft och bidra till jobb och tillväxt i Sverige.

En av väljarnas viktigaste frågor i valet handlar om välfärdens kärna, vården och äldreomsorgen. Men politikerna pratar inte om det som utgör grunden för välfärden, nämligen exportintäkter och jobb som den svenska industrin skapar. Utan den svenska exportindustrin skulle stora delar av de skattepengar som finansierar välfärden förloras och 1,5 miljoner svenskar skulle sakna en arbetsplats att gå till.

Just nu går svensk industri för högvarv och varsel har bytts mot kompetensbrist. Men politikerna måste se över industrins långsiktiga konkurrenskraft. Investeringsklimatet i Sverige måste bli bättre, kompetensbristen är inte bara en konjunkturfråga utan en strukturell utmaning att ta på allvar och klimatmålen måste nås samtidigt som företagen har ekonomisk tillväxt och lönsamhet.

För att hjälpa politiken på traven har den svenska gruv- och stålindustrin tagit fram tolv reformförslag som skulle stärka industrins konkurrenskraft och bidra till jobb och tillväxt i Sverige. Här är fem av dem:

  1. Säkra Industriklivet över mandatperioder. Pengar för forskning och investeringar är avgörande för att industrin ska nå målet om fossilfrihet 2045. Därför är regeringens satsning på Industriklivet viktigt lång tid framöver.
  2. Säkra effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Det ska vara höga miljökrav på gruv- och stålverksamheter och samtidigt måste det vara effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Sverige ligger långt efter jämförbara länder som till exempel Finland på detta område.
  3. Slopa kilometerskatt och inför 74-tons lastbilar. Industrin är beroende av effektiva transporter. En kilometerskatt minskar inte avstånden utan gör bara transporterna dyrare. Istället kan det lastas mer med varje bil om politiken skyndar på öppnandet av ett större vägnät för 74-tons lastbilar. Det är smartare för ekonomin och klimatet att effektivisera transporterna.
  4. Utbilda till jobb. Industrins kompetensförsörjning är helt avgörande för konkurrenskraften, därför måste vi ha ett system där utbildningsplatserna speglar arbetsmarknadens behov. Utbildningarna måste också hålla måttet så att studenterna kan det som ger dem bra jobb och löneutveckling inom industrin när de pluggat klart.
  5. Slopa fiskala skatter i grön kostym. Automatisk uppräkning av till exempel koldioxidskatten leder till orimliga kostnadspåslag och har låg koppling till minskade utsläpp. Skatter som miljöstyrmedel fungerar bara om det finns reella alternativ att styra mot. Utan alternativ styr politiken bara mot sämre konkurrenskraft.

En framgångsrik gruv- och stålindustri ger jobb utanför storstäderna och exportintäkter till välfärdens kärna, dessutom är svensk industri klimateffektiv ur internationell jämförelse. Den svenska gruv- och stålindustrin är helt enkelt ett viktigt bidrag till den klimatomställning vi alla står inför.

Att satsa på industrin är att satsa på svensk välfärd och en fossilfri framtid, samtidigt.

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Per Ahl, vd Svemin
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Källa: Södermanlands Nyheter