Nollvision för olyckor och ohälsa

Att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, entreprenörer och besökare har högsta prioritet i hela stålindustrin. Längre ner på sidan kan du läsa om hur SSAB i Oxelösund arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank


Stålindustrins arbetsmiljögrupp

Den 28 april uppmärksammas Världsarbetsmiljödagen, ett initiativ från FN-organet ILO (International Labour Organization). Inom svensk stålindustri är det Stålindustrins Arbetsmiljögrupp som arbetar med de övergripande arbetsmiljöfrågorna. Arbetet utgår ifrån Industriarbetsgivarnas Nollvision, en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser. Gruppen tar till exempel initiativ till seminarier och projekt i aktuella frågor och samverkar med andra branscher och organisationer. Aktiviteterna samordnas av Industriarbetsgivarna där Åsa Dahlfors och Cecilia Andersson är experter på arbetsmiljöfrågor.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Företagen arbetar mycket systematiskt med att förebygga risker och ohälsa. Chefen har det yttersta ansvaret men det är viktigt att alla medarbetare involveras för att skapa en bra säkerhetskultur. Industriarbetsgivarnas nollvision handlar inte bara om att förhindra att olyckor inträffar, den tar ett helhetsgrepp över hela arbetsmiljöområdet vilket innebär att även arbetssjukdomar och de mjukare organisatoriska och sociala frågorna ingår. Det finns ett stort engagemang och en vilja att investera i säkerhet och god arbetsmiljö ute på företagen, det vill säga att värna om företagens största tillgång, nämligen arbetstagarna, säger Åsa Dahlfors och Cecilia Andersson.

Sett över en tjugoårsperiod har olyckorna i svensk stålindustri minskat, enligt statistik från Industriarbetsgivarna. En anledning till detta tros vara att fler tillbud och risker (det vill säga händelser som kunde ha gått illa) rapporteras. Riskerna kan därmed åtgärdats i ett tidigt skede, innan olyckan är framme. För att ytterligare förbättra arbetsmiljö och säkerhet arbetar branschen med att förändra attityder och beteenden för att skapa en bra säkerhetskultur.

Steel Safety Day

Världsarbetsmiljödagen sammanfaller med ”Steel Safety Day”, som är World Steel Association globala kampanj för att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin. Temat i år är att förebygga olyckor som orsakas av fallande föremål. 


Tre frågor till Marie Skarfors på SSAB i Oxelösund om arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhetsdagen uppmärksammas även i den svenska stålindustrin. För att få några exempel ställde Jernkontoret tre frågor till Marie Skarfors på SSAB. Hon är chef för medicinsk företagshälsovård på SSAB i Oxelösund och är även en av medlemmarna i Stålindustrins Arbetsmiljögrupp:

På vilket sätt uppmärksammar SSAB i Oxelösund Världsarbetsmiljödagen eller Steel Safety Day?

På flera sätt kommer vi belysa det vardagliga arbetsmiljöarbetet, till exempel med en film på vårt intranät. Det är så många chefer och medarbetare som löpande gör så många bra och viktiga arbetsmiljöinsatser och detta vill vi uppmärksamma.

Den 28 april gör ortsledningen riktade skyddsronder runt om i organisationen med fokus på höghöjdsarbete (kranar, främst fall- och klämrisker samt ställningar). Det kommer även finnas möjlighet att testa fallskydd på vår kran-skola.

Hur ser organisationen för arbetsmiljö och säkerhet ut på SSAB i Oxelösund?

Organisationen består av många delar. Vi har arbetsmiljösamordnare, som bevakar och samordnar arbetsmiljöfrågor och stöttar cheferna i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Skyddsorganisationen består dels av de IF Metall-anslutna skyddsombuden: fem huvudskyddsombud (ett per produktionsenhet) och cirka 220 skyddsombud, dels finns ett huvudskyddsombud per tjänstemannaorganisation samt ett antal tjänstemanna-skyddsombud.

SSAB har anställda arbetsmiljöingenjörer och arbetsmiljötekniker, så kallade tekniska arbetsmiljöresurser. Vi har även en person som samordnar företagshälsovård och rehabilitering och är kontaktperson för medicinska tjänster. Previa ansvarar för den medicinska företagshälsovården.

Bevakningen på området utförs av både ronderande och stationära väktare i regi av Företagsskydd som är ett helägt dotterbolag till SSAB. De ansvarar även för hastighets- och nykterhetskontroller, kontroll av övrigt trafikbeteende samt behörighetshantering och nycklar inom området. Skalskyddet ägs av SSAB men behörigheterna sköts av Företagsskydd efter verksamhetens behov.

SSAB har en intern räddningstjänst, en dagtidsstyrka som består av brandingenjör, brandskyddsledare och tekniker och på varje skiftlag finns fyra deltidsbrandmän. Dagtidsstyrkan arbetar med diverse förebyggande brandskyddsarbete, sanering och ingriper vid eventuella olyckor och sjukdomsfall. De agerar också insatsledare för deltidsstyrkan vid utryckning.

Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med att öka säkerheten?

SSAB har enormt stort fokus på arbetsmiljöarbete och det pågår många aktiviteter som syftar till att öka säkerheten. Vi arbetar med att visualisera arbetsmiljöarbetet i vardagen och vi gör regelbundna uppföljningar. Inom hela organisationen har ”daglig styrning” införts, det vill säga korta och informativa möten med fokus på arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och produktion. 

Vi gör riskbedömningar, handlingsplaner och säkerhetshöjande åtgärder för olika typer av arbetsområden. Några viktiga fokusområden är till exempel trafiksäkerheten inne på industriområdet, säkerheten kring våra automationsområden och samarbetet med våra entreprenörer.

Alla händelser ska rapporteras i ett digitalt informationssystem, MIA-systemet, och följs därefter upp. SSAB i Oxelösund var för en tid sedan bäst i landet på digital rapportering av arbetsmiljöhändelser, enligt AFA Försäkring. Hela 94 procent av rapporterade händelser var inrapporterade i MIA-systemet.

Med hjälp av olika verktyg arbetar vi med att förbättra säkerhetskulturen. Exempel på verktyg är självskattning, diskussioner utifrån olika frågepaket, BBS-samtal (beteendebaserad säkerhet) utifrån observationer i vardagen samt Säkerhetstimmen, där chef får möjlighet att reflektera över sitt arbetsmiljöarbete. I samband med detta ska en säkerhetsmatris lanseras.

Stort tack till Marie Skarfors för frågestunden!

 

Kontaktpersoner för Stålindustrins Arbetsmiljögrupp:

Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna
cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se, 08 762 67 19

Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna
asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

Kontaktperson för Jernkontoret:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10