Elnätbolagen testar basindustrins gränser

De stora nätbolagen pressar nätavgifterna till högsta möjliga nivå. Det är slutsatsen av en sammanställning av kostnadsutvecklingen för basindustrins nätavgifter.

Svensk basindustri har de senaste åren drabbats av kraftiga ökningar av elnätavgiften. Ökningarna började när energimarknaden avreglerades. För att kartlägga situationen har Patrik Carlén, Jernkontorets energiexpert, på uppdrag av SKGS (basindustrins energisamarbete) samlat in och sammanställt prisdata. Totalt ingår 22 basindustriföretag i sammanställningen.

Prisutveckling nätavgifter elnätsbolagÅr 2008 var den senaste gången som det ägde rum en större regelförändring av hur stora elnätsavgifter som elnätsbolagen får ta ut. Då ökade nätavgifterna med 40–50 procent, men vissa företag upplevde avgiftshöjningar på hela 300 procent.

– Med dagens regelverk har elnätsbolagen satt i system att lägga sig nära den övre nivån på vad de maximalt får ta ut i elnätsavgift. En trend sedan avregleringen är att stora elnätsbolag tar ut större höjningar än små och medelstora bolag, enligt Patrik Carlén.

Patrik Carlén anser att Energimarknadsinspektionen saknar rätt verktyg för att hävda elkundernas intressen mot nätbolagen. Dagens regelverk är utformat så att det är svårt att påstå att någon tar ut ett överpris. Dessutom har nätbolagen så stora ekonomiska och juridiska resurser att det inte verkar gå att vinna mot dem i domstol.

På uppdrag av regeringen ska Energimarknadsinspektionen under 2017 se över elnätsregleringen. Ett steg i rätt riktning enligt Patrik Carlén, särskilt eftersom de stora nätbolagen åter har börjat testa gränserna inför den nätavgiftsperiod som tar vid 2020.

Läs hela artikeln om utredningen (skgs.org)

Kontaktperson:
Patrik Carlén, rådgivare i energifrågor
patrik.carlen@jernkontoret.se, 08 679 17 49