Industrin satsar på att möta ungas behov

Runt om i landet pågår hundratals aktiviteter för att locka unga till industrin. Nyligen har en unik kartläggning av nationella och regionala aktiviteter publicerats, samt en slutrapport med rekommendationer och förslag till framtida initiativ.

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för industrins konkurrenskraft och i förlängningen Sveriges välstånd. För att industrin ska kunna attrahera kompetenta medarbetare krävs i ett första steg att unga människor har ett intresse för matematik, naturvetenskap och teknik. I steg två behöver det även finnas en attraktionskraft hos industrin. Runt om i landet pågår därför hundratals aktiviteter, alla med samma syfte: Att få ungdomar att komma till, se och stanna i industrin. 

– Det finns väldigt många rekryteringsaktiviteter och en del fungerar väl, men vi tror att det går att få ut mera av satsningarna. Till exempel är det många aktiviteter som väcker intresse för teknik men sedan släpper taget om ungdomarna, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material. 

För att få en överblick över alla initiativ har det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material kartlagt vilka aktiviteter som verkar för att stärka attraktiviteten hos metallindustrin, och för att rekrytera till utbild­ningar som på sikt kan leda till anställning inom industrin. Kartläggningen gjordes inom forskningsprojektet ASK – Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning.

– Med bättre kännedom om vad som pågår kan vi förhoppningsvis bygga vidare på varandras satsningar och inte bara intressera ungdomar, utan faktiskt få dem att välja att arbeta hos oss, fortsätter Gert Nilson.

Trots mång­falden av initiativ och satsningar som kartläggningen vittar om, har det tidigare saknats en analys av vilka målgrupper som täcks in och om det finns områden där insatser saknas. Det har även saknats en analys av vilka styrkor och svagheter initiativen har, samt vilka goda exempel som bör föras vidare mellan metallindustrins olika branscher och aktörer.

Utifrån kartläggningen har ASK-projektet dragit slutsatser kring hur företag och branscher kan och bör agera framöver i formandet av nya initiativ för att locka unga till industrin. I projektets slutrapport anges vilka aktiviteter som idag fungerar och vilka som saknas. I rapporten finns även tips och konkreta förslag på hur företag och branscher kan agera i kommande satsningar.

Slutrapport: Jag kom, jag såg, jag stannade. Kartläggning över initiativ för att locka unga till industrin. (pdf, 2 Mb) 

Kontaktperson:
Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 070 253 01 14