Viktigt med resurser till järnvägsunderhåll

Jernkontoret ser positivt på att regeringen kraftigt vill förstärka järnvägsunderhåll och reinvesteringar. Om man jämför med beräkningar i Trafikverkets underlag till propositionen, räcker 125 miljarder dock inte hela vägen för att bibehålla järnvägens funktionalitet ens på dagens nivå och definitivt inte för att därutöver återta det eftersläpande underhållet.

Idag presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med satsningar på 622,5 miljarder kronor under en kommande tolvårsperiod. I propositionen aviserar regeringen en ökning av anslagen till vidmakthållande av funktionaliteten på statlig järnväg till 125 miljarder kronor.

− Det befintliga järnvägsnätet är i väldigt dåligt skick och det kommer att behövas stora resurser för att säkerställa dessa transportvägar. För oss är det viktigt att säkra att dessa resurser inte äts upp av satsningar på nya höghastighetsbanor. Vi hoppas att det finns en framtidsinriktad godsstrategi i den nu presenterade infrastrukturpropositionen med tanke på hur viktig exportindustrin, däribland stålindustrin, är för den svenska ekonomin, säger Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor på Jernkontoret.

Jernkontoret håller även med regeringen om vikten av satsningar på forskning och innovation som kan bidra till ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och minska belastningen på transportsystemet genom exempelvis digitalisering och automatisering. Stålindustrin är beroende av tillgång till välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter för att kunna konkurrera på världsmarknaden.

– Det är viktigt att ta till vara på innovationskraften inom den svenska industrin och utveckla samarbeten där samhället stödjer demonstrationsobjekt för utveckling av effektiva och klimatsmarta lösningar. Detta gäller till exempel elvägar, bränsleceller och platooning, säger Jenni Ranhagen.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i statistik- och transportfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52