Stålindustrin satsar på säkerhet

Den 28 april fokuserar stålindustrin världen över på säkerhet när World Steel Association för tredje året anordnar ”Steel Safety Day”. På svenska stålföretag pågår ett ständigt arbete för att uppnå en 100 procent säker arbetsplats.

Operatörerna Mikael Jansson och Timo Kuja-Halkola på Sandvik Materials Technology. Timo (till höger) är också skyddsombud. Att tänka på säkerheten och sätta in förebyggande åtgärder i tid är ett gemensamt ansvar och en viktig del av den så kallade Sandvik-andan. Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank.

Global säkerhetsdag 28 april

För att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin anordnar World Steel Association årligen ”Steel Safety Day”. Temat i år är att förebygga fallolyckor inom stålindustrin, se infografik (bild).
Läs mer: Steel Safety Day (worldsteel.com)

Säkerhetsarbete på Sandvik Materials Technology

Säkerhetsdagen uppmärksammas även i den svenska stålindustrin. Jernkontoret ställde tre frågor till Bas Vennix som är chef för miljö, hälsa och säkerhet på Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken:

Kommer ni på SMT att uppmärksamma Steel Safety Day?

– Ja, vi uppmärksammar dagen. Vi har i år valt att följa samma tema som ”Världsdagen för säkerhet och hälsa”, ett initiativ från FN-organet ILO (International Labour Organization) som sammanfaller med Steel Safety Day och som fokuserar på att minska arbetsrelaterad stress. Vi ser att hälsa och välmående är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö, där stress är en av utmaningarna. På våra arbetsplatser kommer vi därför att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att minska stress och skapa en hälsosammare arbetsplats.

Hur ser er organisation för arbetsmiljö och säkerhet ut?

– Vi har tydliga mål för arbetet inom miljö, hälsa och säkerhet och vi jobbar varje dag året runt med stort engagemang för att uppnå dessa.

Våra tre säkerhetsprinciper är ledstjärnor i säkerhetsarbetet:
• Alla olyckor kan förebyggas. 
• Att arbeta säkert är ett villkor för anställning. 
• Ledningen har det yttersta säkerhetsansvaret.

Det här innebär att vi utan undantag alltid sätter säkerheten främst och att alla medarbetare har ett personligt ansvar att arbeta säkert, det vill säga följa de rutiner och använda den skyddsutrustning som krävs. Det är dock cheferna som har det yttersta ansvaret att se till att förutsättningarna för att jobba säkert finns och att ingen medarbetare blir skadad i sitt jobb. Skyddsombuden har givetvis också en mycket viktig roll.

Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med att öka säkerheten?

– Vi jobbar kontinuerligt med att minska de största riskerna. Det nya för i år är att vi vill fokusera på hälsofaktorer för att säkerställa hälsosamma arbetslag. Genom att vi identifierar de stora hälsoriskerna så ska vi också i framtiden kunna kontrollera dessa och på så vis bidra till ökad säkerhet.

Vi jobbar också mycket med att lära av varandra, både inom företaget men även med andra aktörer i branschen och våra entreprenörer. Bland annat har vi ett system som kallas Incident Alerts där målet är att sprida information om allvarliga olyckor och tillbud inom SMT:s hela organisation för att på så sätt undvika att upprepa misstag. Ett annat exempel är att vi identifierar högriskområden och tar fram gemensamma arbetssätt för att förebygga dessa, till exempel fallolyckor – vilket är temat för årets stålsäkerhetsdag, avslutar Bas Vennix på Sandvik Materials Technology. 

Aktiviteter även på Outokumpu och Ovako

Outokumpukoncernen uppmärksammar säkerhetsdagen genom att utlysa hela veckan, från 25 april till 1 maj, till ”Outokumpu Safety Week”. Lokala aktiviteter anordnas vid anläggningarna världen över.

Outokumpu Steel Safety Week 25 april-1 maj 2016

På Ovako hålls säkerhetsmöten och alla anställda informeras via företagets intranät. Dessutom delas ett pris ut till den enhet som bäst har förbättrat säkerhetsläget under det föregående året.

Noll-vision för olyckor och skador i stålindustrin

”Ingenting är viktigare än säkerhet och hälsa för de anställda i stålindustrin.”

Så inleds Word Steel Associations dokument med ståndpunkter för den globala stålindustrin om säkerhet och hälsa. Arbetet med förbättra arbetsmiljö och säkerhet pågår ständigt och det finns en noll-vision: Stålindustrin ska vara en skadefri, sjukdomsfri och hälsosam arbetsplats.

Framgångsrikt svenskt arbetsmiljöarbete

På alla svenska stålföretag pågår kontinuerligt flera olika satsningar och projekt för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Det är ett långsiktigt arbete och det fungerar. Sett över en tjugoårsperiod har olyckorna i svensk stålindustri minskat, enligt statistik från Industriarbetsgivarna. En anledning till detta tros vara att fler tillbud (det vill säga händelser som kunde ha gått illa) rapporteras. Riskerna kan därmed åtgärdats i ett tidigt skede, innan olyckan är framme.

För att ytterligare förbättra arbetsmiljö och säkerhet arbetar branschen med att förändra attityder och beteenden och skapa en säkerhetskultur.

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö, för att förebygga olycksfall och ohälsa. Gruppen tar till exempel initiativ till seminarier och projekt i aktuella frågor, samverkar med andra branscher och organisationer. Dessa aktiviteter samordnas av Industriarbetsgivarna där Cecilia Andersson expert på arbetsmiljöfrågor.

– Det finns ett stort engagemang och en vilja att investera i säkerhet och god arbetsmiljö ute på företagen. Utvecklingen går åt rätt håll när det gäller arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro på våra medlemsföretag, säger Cecilia Andersson.

Relaterad information:
Stålindustrins Arbetsmiljögrupp (industriarbetsgivarna.se)

Kontaktpersoner:

Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna,
kontaktperson för Stålindustrins Arbetsmiljögrupp
cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se, 08 762 67 19

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10