Dialog behövs för att satsningar i energiforskningspropositionen ska få önskad effekt

Det är bra att regeringen lägger resurser på energisystem som fungerar och som säkerställer energiförsörjningen under lång tid, menar Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson.

Idag presenterade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan regeringens energiforskningsproposition med syfte att stödja forskning och utveckling av ett långsiktigt och hållbart energisystem för Sverige. I propositionen behålls de i den förra propositionen fastlagda riktlinjerna och målen för energiforskning, men målen lyfts från ett 2020-perspektiv till ett 2040-perspektiv och de prioriterade temaområdena blir mera övergripande än tidigare.

Fokus för forskning och innovation på energiområdet ska vara att uppnå fastställda klimat- och energipolitiska mål, men också att bidra till tillväxt och export. Även behovet av ett flexibelt och robust energisystem poängteras.

– Som företrädare för svensk stålindustri ser vi positivt på regeringens ökade satsning på forskning och innovation och särskilt att mål som tillväxt, export och robust energiförsörjning ingår i målbilden. Stålindustrin, tillsammans med övrig industri, är beroende av energisystem som fungerar och som säkerställer energiförsörjningen under lång tid. Det är bra och viktigt att regeringen lägger resurser på detta. Det är också bra och viktigt att propositionen stödjer tillväxt och export av energi- och klimatsmarta lösningar, vilket är ett fokusområde för svensk stålindustri, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Inriktningen mot mera övergripande temaområden är rätt och viktig, eftersom samhällets energiflöden inte går att hänföra till den ena eller andra aktören, vare sig det är industrier, transportörer, energiproducenter, konsumenter eller någon annan isolerad grupp.

– Det räcker dock inte att inse att frågorna behöver adresseras ur ett energiflödesperspektiv snarare än ett bransch- eller aktörsperspektiv. Utmaningen ligger i hur detta görs, och här behöver alla parter bjudas in till öppen dialog för att säkerställa att satsningarna får den önskade effekten. Inte minst behöver industrins erfarenheter och visioner tas tillvara i arbetet, menar Gert Nilson.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05