Naturkapital och affärsutveckling

Business @ Biodiversity Sweden är ett nytt initiativ i syfte att skapa ett branschöverskridande näringslivsnätverk, ett forum för samarbete kring frågor som rör ekosystemtjänster, biologisk mångfald, naturkapital och hur dessa kan gynna affärsutvecklingen.

Ett svenskt B@B-nätverk

Behovet av att kunna koppla samman strategisk affärsutveckling med förvaltning av naturkapital växer i snabb takt och flera intressanta initiativ och lösningar utvecklas nu världen över.

Initiativet att skapa ett svenskt nätverk för biodiversitet och strategisk affärsutveckling, Business @ Biodiversity (B@B), drivs av Enetjärn Natur och Enact Sustainable Strategies. Målet är att skapa ett forum för samarbete, där olika delar av Sveriges näringsliv möts för att dela kunskap kring B@B och främja nytänkande och innovation. Liknande initiativ finns redan globalt och regionalt på EU-nivå. I flera europeiska länder har även nationella nätverk växt fram.

Jernkontoret och SveMin medverkar

Torsdagen den 17 november anordnas i Stockholm ett första nätverkskonstituerande möte där inbjudna deltagare kommer att få ta del av erfarenheter från andra internationella nätverk och branschöverskridande samarbeten samt lyssna till exempel från svenska företag såsom SSAB, Boliden, Sveaskog och Vattenfall. Dessutom kommer formerna för det blivande nätverket att diskuteras.

Jernkontoret och SveMin, gruvornas branschorganisation, stödjer initiativet och är medarrangörer till den inledande nätverksträffen.

– Det finns både kunskap och intresse för dessa frågor inom stål- och gruvindustrin och det finns finns stor utvecklingspotential. Detta första möte samlar representanter för 20 företag inom olika branscher och tre branschorganisationer. Det ska bli mycket intressant att ta del av allas erfarenheter, säger Sophie Carler som är miljöexpert på Jernkontoret.

Läs mer:

Kontaktperson:

Sophie Carler, senior rådgivare i miljöfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18