Stabil energipolitik avgör vår framtid

DEBATT - Publicerad i SvD Opinion 2015-01-30

Vi som representerar industrin har höga förväntningar på energikommissionen. Landets elsystem måste vara stabilt, med hög leveranssäkerhet, skriver vd:ar och fack gemensamt.

Som företrädare för industrin i Sverige, för anställda, arbetsgivare och exportföretag, vill vi uppmana regeringen att ge utlovad energikommission ett starkt mandat att kunna förverkliga en blocköverskridande samsyn om energiförsörjningen. Energipolitiken har stor betydelse för industrins konkurrenskraft. Våra förväntningar på energikommissionen är därför höga.

Stabila politiska villkor är en förutsättning för industrins utveckling. Insikten om industrins betydelse och värdet av nära dialog mellan politik och näringsliv har medverkat till att Sverige i dag är ett starkt industriland. Industrin står för teknisk utveckling i global framkant. Basindustrin sysselsätter, direkt och indirekt, cirka 400 000 anställda inom tillverkning och tjänsteföretag. Basindustrin står för stora exportinkomster.

Ett fortsatt engagemang för att ge industrin stabila villkor skapar framtida möjligheter till en utvecklad och växande ekonomi.

Till stabila politiska villkor för industriell utveckling hör en energipolitik som utgår från användarnas perspektiv. Industriföretagens trygga tillgång till energi, till internationellt konkurrenskraftiga priser, kan vara skillnaden mellan att bli vinnare eller förlorare i en stenhård konkurrens på globala marknader. Konkurrenskraftiga energipriser har historiskt kompenserat för Sveriges nackdelar med högt kostnadsläge, stora avstånd till kunder, skog som växer långsamt och malmer på stora djup. Bristfällig energipolitik leder till mycket allvarliga konkurrensnackdelar.

Sverige befinner sig i ett läge där landets elproduktion är i behov av beslut om framtidsinvesteringar. Flera kärnkraftsreaktorer och en betydande del av dagens vindkraftverk kommer tas ur drift av åldersskäl kommande decennium. Det behövs därför en ny energipolitik som säkerställer att vi får de investeringar som är nödvändiga för att industrin ska ha tillgång till en elproduktion till konkurrenskraftiga priser, med leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp även i fortsättningen. Årtionden av politiska låsningar har försatt vårt land i osäkerhet där behoven av beslut om investeringar blir allt mer akuta.

Decemberöverenskommelsen gav beskedet att en energikommission ska tillsättas. För oss som arbetar inom och är engagerade för industrin är det välkommet. Överenskommelsen om en energikommission tar industrins önskan om en blocköverskridande samsyn kring energibehov och energiproduktionens förutsättningar på allvar. Tydlighet och långsiktighet lägger grunden för nödvändiga investeringar i elproduktion. Det grundlägger i sin tur industrins framtida utvecklingsmöjligheter i Sverige. Med energikommissionens arbete har politiken möjlighet att börja vända osäkerhet till industriell utvecklingskraft.

Våra förväntningar på energikommissionen är höga. Med förväntningar följer också krav på kommissionens förmåga att skapa tillit och verka med ett kraftfullt mandat. Vi som representerar industrin vill därför klargöra de förväntningar som vi har på energikommissionens arbete.

1. Ge energikommissionen tyngd. Vi vill vara tydliga. Kommission får inte bli ett sätt att återigen skjuta en fråga som är politiskt konfliktladdad på framtiden. Det skulle göra energipolitiken en otjänst och skada tilltron till politikens förmåga att skapa goda villkor för svensk industri. Kommissionens chans att nå en blocköverskridande samsyn om elbehoven och elproduktionens förutsättningar ligger i dess tyngd och att kommissionen har en rak koppling till energipolitikens förverkligande. Vi förväntar oss att ansvarigt statsråd för energipolitiken får ett direkt ansvar för energikommissionens arbete och därmed också leder energikommissionen.

2. Ge energikommissionen ett låsningsfritt uppdrag. Energikommissionens arbete handlar ytterst om målen och möjliga vägval för den framtida energipolitiken. Kommissionen behöver verka utifrån kunskap och med öppna sinnen. Det vore därför olyckligt om de låsningar om att viss elproduktion ska fasas ut medan annan ska subventioneras som regeringen gav uttryck för i regeringsförklaringen också präglar direktivet till kommissionen.

Låt i stället kommissionen ta utgångspunkt i det energipolitiken i grunden borde handla om – användarnas perspektiv – hushållens och näringslivets elförsörjning. Målet för kommissionens arbete bör vara elproduktion och elöverföring till internationellt konkurrenskraftiga priser. Landets elsystem ska vara stabilt med hög leveranssäkerhet. Och, vilket är viktigt, elproduktionen ska fortsatt kunna ske med så liten påverkan på klimatet som möjligt.

3. Ge energikommissionen kraft från vetenskap och kunskap om behoven. Energikommissionen kommer att behöva gedigna kunskapsunderlag och behöver därför knyta till sig expertis som kan ge svar på frågor om alltifrån omfattningen av framtidens elbehov till kostnadsmässigt acceptabla vägval för investeringar i elproduktion och kraftöverföring. Ett kunskapsbaserat arbete skapar tillit till kommissionen och ger dessutom en chans till samsyn över blockgränserna om hur behov och förutsättningar ser ut. Vi ser därför gärna att den parlamentariskt tillsatta kommissionen kompletteras med en högnivågrupp där expertis inom en bredd av vetenskapliga områden finns representerade. Högnivågruppen bör också ha med representanter från industrin och andra av elmarknadens kunder.

LARS-ERIK AARO
vd och koncernchef LKAB

TOM ERIXON
vd och koncernchef Ovako AB

LENNART EVRELL
vd och koncernchef Boliden AB

ANDERS FERBE
förbundsordförande IF Metall

ANDERS FRÖBERG
vd Borealis Sverige AB

JAN JOHANSSON
vd och koncernchef SCA

MATTS JUTTERSTRÖM
förbundsordförande Pappers

PER LINDBERG
vd och koncernchef Billerud Korsnäs

MARTIN LINDQVIST
vd och koncernchef SSAB

HENRIK SJÖLUND
vd och koncernchef Holmen