Worldsteels expertgrupp för livscykelanalys möttes på Jernkontoret

Den 20–22 april höll World Steel Associations expertgrupp för livscykelanalyser (LCA), med experter från stålföretag från hela världen, ett framgångsrikt möte i Sverige. Målet var att diskutera en rad frågor inom området, däribland gemensam information om stålprodukter ur ett livscykelperspektiv, att aktualisera en gemensam global databas med miljöinformation om stålproduktionens alla steg samt erfarenhetsutbyte mellan företagen.

Några viktiga resultat från mötet var att arbetet med stålprodukters bidrag till hållbar samhällsutveckling stärks. World Steel Association (worldsteel) samlar experter inom livscykelanalys, marknadskommunikation och hållbarhetsrapportering i en ny kommitté under vd med uppgift att leda och stärka det strategiska arbetet kring stålprodukternas hållbarhet och miljönytta. LCA-expertgruppen, projektet kring återvinning av stål i olika sektorer och arbetet med den gemensamma globala hållbarhetsredovisningen koordineras av kommittén.

Vidare presenterades även den gemensamma publikationen för att visa på ståls roll i en cirkulär ekonomi. World Steel Association har med bidrag från gruppen och fallstudier från medlemmar tagit fram publikationen ”Steel in the circular economy – A life cycle perspective”. Den visar hur stål möjliggör och bidrar till ett hållbart samhälle, i en cirkulär ekonomi, när hela livscykeln för stålprodukter beaktas. Den understryker också behovet av att beslutsfattare utgår från ett livscykelperspektiv när lagstiftning utformas.

Bra livscykelanalyser kräver bra data och metoder för bedömning av alla faser i en produkts livscykel. Flera viktiga steg tas nu för att bidra till såväl global som regional utveckling: 

  • Förnyelsen av den gemensamma globala databasen med detaljerade miljödata från råvara till stålprodukt löper på bra. Redan nu är antalet deltagande företag större än vid den tidigare datainsamlingen. Planen är att bli klara till årsskiftet. 
  • Med utgångspunkt från gemensam metod för livscykelanalyser tas nu nästa steg i att utveckla riktlinjer (produktspecifika regler, PSR) i enlighet med ISO och europeiska standarder.
  • Utökad dialog i värdekedjan främjas för att utforma livscykelinformation utifrån våra kunders behov. 

Till hösten lanserar worldsteel internetbaserade LCA-utbildningar, så kallade Massiv Open Online Courses, MOOC. Gruppen bidrar i produktionen av dessa interaktiva kurser för olika målgrupper för att stärka kunskapen om livscykelanalyser inom och utanför stålbranschen.

 “In a world of finite resources we must leave the outdated ‘take, make, consume and dispose’ mentality behind and move toward a circular economy model for optimal resource efficiency. To achieve this we need a life cycle approach that measures the social, economic and environmental impact of a product at each stage in its life cycle. We believe that life cycle thinking must become a key requirement for all manufacturing decisions going forward.” 
- Edwin Basson, vd för worldsteel, om den nya publikationen ‘Steel in the circular economy - A life cycle perspective’

För ytterligare information:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör 
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 39